Revista

Revista 180/ últim número

La revista de l’instal·lador, és la publicació corporativa dels instal·ladors gironins. Des de la publicació del primer número l’any 1977, la revista ha passat per diverses etapes, però sempre s’ha caracteritzat per ser l’eina de comunicació entre el Gremi i els seus agremiats.

Ja a l’assemblea del 28 d’agost de 1953 Jaume Caritg, vocal del Grup de Fontaners i similars, va proposar la creació d’un butlletí per als agrupats. Aquesta proposta, però, es va desestimar i no va ser fins quasi 20 anys després, el 1977, quan es va iniciar la confecció del butlletí.

Amb l’inici de l’edició de circulars informatives, el Gremi d’Instal·ladors de Girona es va convertir en la primera associació catalana amb una publicació pròpia. Aquesta iniciativa va rebre nombroses felicitacions entre les quals destaquen la de l’Associació Professional d’Instal·ladors i Electricistes de Madrid i de la FENIE.

La publicació va ser possible gràcies a la col·laboració de l’empresa Soler-Palau de Ripoll, que fins el 1982 va assumir-ne el cost de manera exclusiva.

Inicialment, es tractava de circulars informatives bimensuals en format A3 a doble cara. Aquests fulls es feien arribar a tots els associats, organismes oficials, associacions empresarials, col·legis professionals, companyies d’electricitat, aigua i gas, Cambres de Comerç i a les Federacions Regionals i Nacionals.

El primer número es va publicar el desembre de 1977 i els principals temes que es van tractar van ser la publicació de les taules salarials indicatives de l’import de la gratificació de Nadal, unes mesures urgents de reforma fiscal i les actuacions i contactes realitzats amb la Delegació d’Indústria i les companyies d’electricitat. En aquests inicis el butlletí s’editava en castellà, a una sola tinta i no tenia una periodicitat preestablerta: a vegades era mensual i d’altres bimensual. La publicació era molt austera i no hi havia cap element gràfic que agilitzés la seva lectura.

A partir del número 17, el butlletí comença a incrementar puntualment la seva paginació, arribant a les 17 pàgines.

En una segona etapa, que comença a partir del número 26, s’introdueixen els primers elements gràfics amb la incorporació d’una capçalera amb petits grafismes i es comença a combinar el català i el castellà a la revista.

A partir d’aquest moment, a la publicació es comencen a introduïr canvis graduals, principalment a la capçalera, que es modifica en dues ocasions abans del número 79.

A partir del número 79, La revista de l’Instal·lador va experimentar un nou canvi d’imatge amb el redisseny de la capçalera i un petit canvi d’estil dels interiors. Aquest disseny gràfic es va mantenir fins al número 94, quan es va renovar totalment la seva imatge de nou. Aquest cop, però, el canvi va ser total. No només es va redissenyar la capçalera sinó que també es va modernitzar tot l’interior amb la incorporació del color a tota la publicació i la utilització de tipografies i d’un tractament gràfic molt més modern.