Política de protecció de dades personals

Última actualització: 03/06/2020

Qui és el responsable de Tractament de les seves dades personals?
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, el GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA (EL GREMI) informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona seran tractades pel GREMI. Correu electrònic: info@elgremi.cat

Quines dades personals es recullen i amb quina finalitat?  
Detallem les dades personals que es recullen mitjançant aquest WEB, així com les seves finalitats.

EL GREMI tracta també les dades dels seus treballadors, usuaris i persones a les quals presta els seus serveis.

En el moment de la incorporació de les seves dades a la nostra organització per al seu tractament s’informa de forma detallada de la finalitat de les mateixes, de les comunicacions que es realitzen amb les dades i dels seus drets. Si és necessari tractar dades sensibles es demana el consentiment per a fer-ho.

Per a quina raó utilitzem les seves dades personals?
A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals:

 1. En compliment d’una relació contractual amb EL GREMI
 2. Quan ens dona el seu consentiment
 3. Per interès legítim del GREMI, mostrar-li serveis i iniciatives que poden ser del seu interès
 4. Compliment d’obligacions imposades per Llei

Els recordem que poden revocar el seus consentiment en qualsevol moment en la següent adreça: info@elgremi.cat

Quan temps guardarem les seves dades?
EL GREMI  guarda les seves dades personals mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

A qui comuniquem les seves dades?  
EL GREMI sols comunicarà les seves dades a aquells serveis que s’indica i en els casos previstos per llei.

No es realitzaran transferències internacionals de dades personals.

Mesures de seguretat
EL GREMI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les seves dades personals recollides i per això s’han adoptat les mesures de seguretat pertinents per evitar l’alteració, pèrdua o accessos no autoritzats i garantir així la seva integritat i seguretat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves personals?

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

L’exercici del dret és gratuït.

Xarxes socials 
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe del GREMI, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. 

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa el GREMI. 

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

El GREMI no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. 

El GREMI es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries:

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.