Notícies

21 abril 2016

Obligatorietat de registrar la jornada de treball de cadascun dels treballadors

Circular núm.: 24
Girona, 21 de abril de 2016

Obligatorietat de registrar la jornada de treball de cadascun dels treballadors

 

L’Audiència Nacional ha determinat la obligatorietat de les empreses a  registrar la jornada de treball efectuada per cada treballador.

Amb anterioritat, es considerava que tan sols s’havia d’efectuar aquest registre, si els treballadors efectuaven hores extraordinàries. Tan mateix, les darreres sentències de l’Audiència Nacional, determinen que aquesta obligació és totalment independent que es realitzin a la pràctica hores extres.

El Tribunal considera que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador s’estableix a l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, indicant que quan determina “a efectes del còmput d’hores extraordinàries”, s’estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extraordinàries.

Així doncs, d’acord amb el previst al citat article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per l’abonament de les retribu-cions, entregant còpia del resum al treballador en el rebut de salari corresponent; així mateix, d’acord amb el previst a la Disposició Addicional 3a del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, els representants dels treballadors tindran dret a rebre còpia dels esmentats resums de jornada.

L’Audiència, amb aquestes sentències, tanca els dubtes que plantejava aquesta qüestió, i entén que no es pot vincular el registre de jornada a la realització d’hores extres, perquè si no es disposa d’aquest registre, és materialment impossible saber si un treballador ha realitzat o no una jornada per sobre de la pactada.    I, creu que resulta indiferent el que a l’empresa hi hagi un horari flexible o el fet que una part de la jornada pugui portar-se a terme fora del centre de treball.

Per tant, les empreses han d’implantar mecanismes per registrar diàriament la concreta jornada efectuada per cadascun dels treballadors que tenen en plantilla.

Atentament,

 Laborex Assessors Laborals
Servei d’assessorament laboral del Gremi.

 

Per més informació:

Gremi d’Instal·ladors de Girona
Departament d’assessoria Laboral
Tel. 872 590 174  a.laboral@elgremi.cat
Horari: Dijous de 9 a 14h