Info tècnica

Electricitat, AT i BT / Notícies
04 gener 2016

Requeriment d’incompetència davant l’Estat pel decret d’autoconsum d’energia elèctrica

 El Consell Executiu ha aprovat requerir al Govern de l’Estat que derogui o modifiqui la redacció de diferents articles i disposicions del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

 El Govern considera que l’actual redactat envaeix competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, vulnera el marc competencial establert en matèria d’energia i també normes de rang superior, i limita la capacitat de Catalunya per aplicar la capacitat normativa que li correspon en l’àmbit de l’autoconsum i la connexió a la xarxa elèctrica d’aquest tipus d’instal·lacions.

 Les instal·lacions d’autoconsum generen i consumeixen energia en un mateix punt del territori i, per tant, el seu aprofitament no supera l’àmbit territorial de Catalunya. Per això, el Govern argumenta que no té raó de ser una normativa uniforme i homogènia per a totes les comunitats autònomes quan les instal·lacions a les quals es refereix aquesta normativa són de competència de Catalunya.

 El Govern també argumenta que, donat el limitat impacte econòmic de l’autoconsum sobre el règim econòmic del sistema elèctric, la regulació de l’Estat tan sols pot referir-se als aspectes que regulen directament el règim econòmic de les modalitats d’autoconsum, i no a altres aspectes administratius o tècnics ni a les seves eines de control. A més, també considera que molts articles donen caràcter de normativa bàsica a aspectes estrictament tècnics o bé centralitzen funcions executives, tal com succeeix amb la creació d’un únic registre estatal.

 El Reial decret 900/2015 suposa el desplegament reglamentari de l’article 9 de la Llei 24/2013, que va ser objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de la Generalitat de Catalunya que va ser admès a tràmit en el seu moment. El Govern de Catalunya s’ha mostrat sempre partidari d’una normativa que fomenti i impulsi l’autoconsum com una de les branques de la seva política energètica, fet que contrasta amb la regulació restrictiva i desincentivadora aprovada pel Govern central.