Info tècnica

Gas / Instal·lador / Instal·lador 153 / Notícies
05 abril 2016

Procediment d’inspecció de gas per a empreses instal·ladores

Amb la modificació de la llei del sector d’hidrocarburs (Llei 8/2015), qualsevol empresa instal·ladora de gas habilitada pot fer inspeccions de les instal·lacions receptores de gas natural, una activitat que fins ara limitada a les companyies distribuïdores.

Així mateix, amb la publicació del nou Reglament tècnic de gas (RD 948/2016), queda establert el procediment específic de regularització d’aquest tipus d’inspeccions.

Empresa distribuïdora / empresa instal·ladora

 • L’empresa distribuïdora enviarà una carta als seus clients per informar-los que la inspecció obligatòria pot fer-la la mateixa distribuïdora o una empresa instal·ladora.
 • En cas que el client opti per una empresa instal·ladora, la inspecció l’ha d’efectuar un instal·lador de categoria A, B, o C per a instal·lacions individuals i de categoria A o B per a instal·lacions comunes.
 • Si el client no rep el certificat d’inspecció de l’empresa instal·ladora dintre del termini assenyalat en la carta, la inspecció la realitzarà l’empresa distribuïdora.

Certificat d’inspecció / informe d’anomalies

 • Una vegada l’empresa instal·ladora hagi efectuat la inspecció, generarà una factura i un certificat d’inspecció, que el client haurà de signar.
 • Si la inspecció ha estat favorable, s’entregarà al client el corresponent certificat d’inspecció amb resultat favorable. Si s’han detectat anomalies, se li lliurarà l’informe d’anomalies. S’ha de tenir en compte que l’empresa instal·ladora que faci la inspecció no pot fer la correcció de defectes.

Portal informàtic i cobrament

 • En cap cas el client ha de pagar en el moment de la inspecció. L’import corresponent es cobrarà a través del rebut de gas de la comercialitzadora.
 • L’empresa instal·ladora haurà de penjar a la plataforma de Gas Natural Distribució la factura i el document d’inspecció. El Gremi oferirà aquest
 • L‘empresa distribuïdora presentarà la factura de l’empresa instal·ladora a la comercialitzadora, i aquesta la cobrarà al client a través del rebut del gas. Una vegada la comercialitzadora hagi cobrat, la pagarà a la distribuïdora, i aquesta a la instal·ladora.
 • L’empresa instal·ladora pot cobrar el preu que consideri oportú. En concepte de gestió, la distribuïdora cobrarà 15,49 €. El client, en total, pagarà l’import de l’empresa instal·ladora i els 15,49 € de la distribuïdora.

Els models de certificat d’inspecció, informe d’anomalies i correcció de defectes els podeu trobar en el següent enllaç:

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/formularis/energia/gas

Portal informàtic de la Distribuïdora de gas:

http://www.gasnaturaldistribucion.com/ca/1297165779598/soc+installador.html

 

El nou procés d’inspecció periòdica de gas

1 – Com funciona el nou procés d’inspecció periòdica de gas?

L’empresa distribuïdora de gas enviarà una carta als clients comunicant-los l’obligació de realitzar la inspecció cada cinc anys. En la carta se’ls informarà del següent:

 • De l’obligació de dur a terme la inspecció periòdica quinquennal fixada per la normativa vigent.
 • De la possibilitat de triar que la inspecció la realitzi la mateixa distribuïdora o bé una empresa instal·ladora.
 • Del termini que té l’empresa instal·ladora per comunicar el resultat de la inspecció, o bé del termini aproximat de la distribuïdora per executar-la.
 • Del dret que la inspecció sigui efectuada per l’empresa distribuïdora en cas de no rebre el certificat d’inspecció de l’empresa instal·ladora dins el termini assenyalat (no inferior a 45 dies).
 • Del preu de la inspecció, en el cas que el client triï l’empresa distribuïdora per executar-la.
 • De la informació necessària per localitzar les dades de contacte de les empreses instal·ladores habilitades.

2 – Les empreses instal·ladores poden conèixer les dates de la inspecció?

Aquesta informació només la coneixen les empreses distribuïdores.

3.- En el cas que un client demani la inspecció a una empresa instal·ladora, hi ha un preu d’inspecció fixat?

El preu està fixat únicament per a les empreses distribuïdores. Per contra, no es regula el preu per a les empreses instal·ladores. Si una empresa instal·ladora ofereix aquest servei, és recomanable que en fixi l’import dins del full de preus, a fi de complir la normativa vigent en matèria de consum.

En tot cas, el client sempre pagarà addicionalment 15,49 € + IVA en concepte de despeses de gestió de l’empresa distribuïdora, amb independència de qui dugui a terme la inspecció.

4 – Com abona el client el cost de la inspecció a l’empresa instal·ladora?

En cap cas el client no ha de pagar en el moment de la inspecció. L’import de la inspecció, tant si és de l’empresa distribuïdora de gas com si és d’una empresa instal·ladora, s’abonarà sempre a través de la comercialitzadora en el rebut del gas posterior a la inspecció.

5 – A qui ha d’emetre la factura l’empresa instal·ladora per la realització de la inspecció?

L’empresa instal·ladora que executi la inspecció emetrà factura sempre al client final, amb l’import de la inspecció més l’IVA corresponent.

6 – Què ha de fer l’empresa instal·ladora amb els certificats d’inspecció o els informes d’anomalies un cop feta la inspecció?

L’empresa instal·ladora ha de deixar un exemplar del certificat d’inspecció o de l’informe d’anomalies al client, i ha de conservar-ne un altre, signat per aquest, en el seu poder. Posteriorment li ha de remetre, dins el termini establert i per mitjà dels portals informàtics de les distribuïdores de gas, una còpia de la factura i el certificat o informe d’anomalies, així com les dades relatives al punt de subministrament.

Fes clic aquí per veure enllaços al portal informàtic de Gas Natural http://goo.gl/tm4ZKr

7 – Com cobra l’empresa instal·ladora l’import de la inspecció?

L’empresa distribuïdora de gas, una vegada que rebi de l’empresa instal·ladora les dades de la inspecció (preu i dades del punt de subministrament), les remetrà a l’empresa comercialitzadora de gas, la qual facturarà l’import al client final en el següent rebut del gas.

Posteriorment, l’empresa distribuïdora ingressarà mitjançant transferència l’import de la inspecció a l’empresa instal·ladora.

8 – Qualsevol tècnic o operari d’una empresa instal·ladora pot realitzar la inspecció periòdica?

No, només els tècnics de les empreses instal·ladores que posseeixin l’habilitació com a instal·lador de gas (tipus A, B o C).

9 – Si en el transcurs de la inspecció el tècnic de l’empresa instal·ladora detecta una anomalia, pot procedir a reparar-la?

No, es prohibeix que l’empresa que du a terme l’activitat d’inspecció pugui reparar o esmenar les anomalies que detecti en el procés d’inspecció. No obstant això, en el cas que es detecti una anomalia principal, que no pugui ser corregida en el mateix moment, s’haurà d’interrompre el subministrament de gas i precintar la part de la instal·lació o aparell afectats.

10 – Pot una empresa instal·ladora fer accions publicitàries oferint inspeccions periòdiques?

Sí, els serveis d’inspecció poden publicitar-se de la mateixa manera i amb les mateixes condicions que la resta dels serveis per als quals pugui estar habilitada una empresa instal·ladora.

11 – Qui pot esmenar les anomalies detectades en la inspecció periòdica recollides en l’informe d’anomalies? Com es cobra aquest servei?

La correcció de les anomalies l’ha de fer una empresa instal·ladora diferent de la que va fer la inspecció, sempre a càrrec del titular de la instal·lació.

12. On es poden aconseguir els models de certificat d’inspecció, informe d’anomalies i correcció de defectes?

En la següent pàgina web s’hi poden trobar els models: http://goo.gl/t8plF3

ASEFOSAM

http://goo.gl/YK37V3

Els comentaris estan tancats.