Notícies

20 juliol 2015

Prestació per cessament d’activitat dels autònoms

Circular núm.: 45
Girona, 20 de juliol de 2015

 La Llei 35/2014 va modificar el règim jurídic del sistema de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, amb efectes del dia 1 de gener de 2015, en relació als requisits i formalitats que s’exigeixen per tenir dret a la protecció. A continuació en destaquem les següents novetats:

  • Redueix el nivell de pèrdues que s’exigeix al treballador autònom per incórrer en la situació legal de cessament per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat, d’entre el 20 i el 30% dels ingressos obtinguts, per situar-lo en el 10%.
  • En cas d’establiment obert al públic s’exigeix el seu tancament durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. No obstant això, l’autònom titular de l’immoble on s’ubica l’establiment podrà realitzar-hi els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l’autònom en l’activitat econòmica o professional finalitzada.
  • La concurrència de motius econòmics es considerarà acreditada mitjançant l’aportació, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, de la documentació comptable que confeccioni el treballador autònom, on es registri el nivell de pèrdues exigit, i a través de les declaracions de l’IVA, de l’IRPF i altres documents preceptius.
  • El treballador autònom pot formular la seva sol·licitud aportant dades estimades de tancament, a fi d’agilitzar la instrucció del procediment, havent d’incorporar els definitius amb caràcter previ a l’emissió de la resolució.
  • La situació legal de cessament de l’activitat dels consellers o administradors de societats inclosos en el RETA, es produirà quan cessin involuntàriament en aquest càrrec, o deixin de prestar els seus serveis professionals per la societat, i sempre que aquesta última hagi incorregut en pèrdues o bé hagi disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital social.
  • Amplia el seu àmbit d’aplicació als autònoms que per les característiques de la seva activitat s’assimilen als treballadors econòmicament dependents, però que no tenen la qualificació legal per absència de les formalitats establertes a l’efecte.
  • Elimina l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la protecció per cessament d’activitat, i manté el caràcter voluntari d’accés al sistema de protecció.

Atentament,

 Laborex Assessors Laborals
Servei d’assessorament laboral del Gremi.

 Per més informació:

Gremi d’Instal·ladors de Girona
Departament d’assessoria Laboral
Tel. 872 590 174  a.laboral@elgremi.cat
Horari: Dijous de 9 a 14h