Notícies

22 març 2013

Nova tecnologia de rehabilitació de canonades sense necessitat de realitzar obra civil. Sistema ePIPE® de Ace Duraflo

 
 

Informacions relacionades

[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

 

 

En la nostra societat, el manteniment dels serveis bàsics forma part de les màximes prioritats, i a casa nostra entre aquests serveis bàsics es troba la utilització de l’aigua mitjançant un sistema de canonades.

Amb el pas del temps, aquestes conduccions que formen part de les instal·lacions dels nostres edificis van patint un procés de degradació que normalment acaba amb la substitució d’aquestes canonades, amb l’enrenou que això comporta. La degradació pot venir, entre d’altres factors, per oxidació interior de la canonada, per l’obstrucció de la secció de pas o per l’electròlisi afavorida per la combinació de diferents materials a la xarxa de canonades, fets que generen fuites, deteriorament de la qualitat de l’aigua o disminució del cabal en els punts d’abastament.

En aquest àmbit, la tecnologia ha evolucionat, i posa al nostre abast noves eines que ofereixen noves possibilitats. Una d’aquestes és una tècnica nascuda durant els anys noranta als EUA i que actualment també podem trobar al nostre país: ePIPE®. Es tracta d’un innovador sistema que permet restaurar les canonades d’edificis, cases, hospitals i tot tipus de construccions sense realitzar obres. Aquesta tecnologia forma part del Green Building Council, entitat que treballa per promoure que els nostres edificis siguin mediambientalment responsables, rendibles i saludables per a les persones que hi viuen o hi treballen.

Resina epoxi, la barrera contra la corrosió
epipe1El sistema ePIPE® protegeix l’interior de les canonades mitjançant un recobriment a base de resina epoxi poliepòxid, que és un polímer termostable que s’endureix quan es barreja amb un agent catalitzador o enduridor. Aquest material subministra una barrera contínua i sense fissures a l’interior de la canonada, que protegeix permanentment de la formació posterior de corrosió. Aquesta resina epoxi també pot tapar petits porus, que provoquen fuites, i evita la lixiviació de metalls com el ferro, el coure o el plom, que formen part de les canonades. Amb el recobriment uniforme de l’interior de les canonades s’elimina la possibilitat que es produeixi l’electròlisi; l’aigua ja no entra en contacte amb els diferents materials metàl·lics que formen les canonades sinó que entra en contacte amb l’epoxi.

El resultat és una nova canonada que utilitza l’antiga de motlle, i la resina epoxi serà el material de la nova conducció. L’epoxi, que ja s’utilitza en la construcció com a recobriment de protecció, és un material d’alta resistència a la corrosió i a productes químics, té propietats tèrmiques i mecàniques molt bones, s’adhereix perfectament a diferents substrats, gairebé no s’altera amb l’ús, és flexible i té moltes aplicacions.

El procés
El sistema ePIPE® per a la rehabilitació de canonades consisteix en un procés molt senzill que es pot resumir en tres etapes:

 1. Buidatge i assecatge de les canonades
  Es realitza un buidatge complet del conjunt de canonades que cal rehabilitar, abocant l’aigua a la xarxa de sanejament existent. Mitjançant l’aire calent generat al compressor i un sistema de mànegues flexibles, s’escalfa l’interior de les canonades fins a l’assecament total. A continuació, es realitzen proves de pressió amb aire i inspeccions que permeten comprovar l’estat de les canonades. Aquestes proves serveixen per valorar el grau de corrosió i els possibles porus que puguin existir en el sistema.
 2. Neteja/poliment de l’interior de les canonades amb corindó
  Un cop feta la inspecció per comprovar que el sistema està totalment sec, es procedeix a la neteja de la superfície que cal tractar (l’interior de la canonada) mitjançant un flux d’aire a pressió amb corindó. El corindó és un òxid d’alumini, Al2O3, amb un grau de duresa molt alt (9), només superat pel diamant. Amb la neteja es recupera la secció útil de la canonada, ja que es retiren totes les restes acumulades durant el temps de servei. Per altra banda s’aconsegueix preparar la superfície que cal tractar per assegurar l’adherència correcta de l’epoxi a la canonada. El flux d’aire a pressió amb corindó es recull a la sortida del tram que s’ha de tractar i es manté en circulació mentre es detecten arrossegaments de brutícia en el contenidor de sòlids. Quan es comprova que només surt de la canonada aire i corindó net es dóna per acabada la fase de neteja/poliment.
 3. Aplicació de la resina epoxi a l’interior de les canonades
  Amb la superfície neta i preparada, es procedeix a l’aplicació de l’epoxi. Aquesta aplicació també es fa mitjançant un flux continu d’aire a pressió i els dos components de l’epoxi, base i catalitzador o enduridor. El flux d’aire es fa entrar al tram de canonada a tractar pel punt d’abastament d’aigua existent, ja sigui aixeta, rentadora o qualsevol altre. En aquest punt es connecten les mànegues i el flux es manté fins que la pel·lícula d’epoxi, un cop ha avançat per tot el tram, apareix al següent punt de toma d’aigua. Aquest procediment es repeteix, tram a tram, i s’aconsegueix com a resultat una nova xarxa de canonades plàstiques, on l’aigua només estarà en contacte amb l’epoxi.
  Un cop finalitzada l’aplicació de l’epoxi s’ha de produir el curat d’aquest, que es realitza en condicions controlades i amb el sistema totalment aïllat i connectat a les mànegues que permeten assegurar la catalització correcta de l’epoxi. Abans de donar per finalitzat el tractament, se sotmet al sistema restaurat a una prova de pressió amb aire, per verificar que és estanc i aguanta la pressió adient.

Ràpid, net i silenciós
El sistema ePIPE® dóna resposta als problemes que trobem habitualment en edificis de més de 20 anys. Un dels pilars d’aquesta tecnologia, i que la fa més atractiva de cara al propietari, és la comoditat. Les molèsties són mínimes per als usuaris, ja que tot el tractament es realitza sense obrir cap regata. És un sistema net i ràpid que mitjançant mànegues es connecta a la xarxa de canonades. La forma d’accés a aquestes és a través dels punts d’abastament d’aigua existents. Només cal desmuntar tots els punts d’abastament i tornar-los a muntar en acabar el tractament.

En aquells casos en què els problemes es produeixen per la degradació de les canonades d’un edifici o habitatge, es pot plantejar la seva rehabilitació sense haver de fer obres associades que fan feixuga, cara i molesta la solució.

epipe2

Aquest procés, actualment l’única alternativa al sistema tradicional, es pot aplicar en canonades de fins a quatre polzades de plom, coure, ferro, ferro galvanitzat i plàstics; i en sistemes d’aigua sanitària (freda i calenta), calefacció i aire condicionat; això suposa una solució ambientalment correcta, ja que no utilitza cap element potencialment tòxic (no utilitza ni líquids dissolvents ni desgreixadors) que pugui contaminar l’aigua ni generar cap residu perillós.

La rehabilitació de canonades mitjançant el sistema ePIPE® aconsegueix recuperar les canonades des del punt de vista estructural, sanitari i funcional:

 • Estructuralment s’aprofita la canonada vella com a motlle per a la nova d’epoxi, amb millora de la capacitat portant.
 • Sanitàriament s’eliminen tots els dipòsits d’òxid, precipitacions calcàries o altres sedimentacions que són un lloc idoni per a la legionel·la. L’epoxi aplicat compleix tots el requeriments sanitaris actuals i la superfície interior, un cop acabada, en contacte amb l’aigua dificulta la formació de noves sedimentacions.
 • Funcionalment es recupera la secció útil de les canonades, per la qual cosa augmenta el cabal d’aigua disponible als punts d’abastament, i s’eliminen els porus que podien existir a la canonada antiga, ja que queden tapats amb l’aplicació de l’epoxi.

Per tant, ens trobem davant d’una tecnologia enginyosa i respectuosa amb el medi ambient, que permet rehabilitar les canonades domèstiques sense haver de fer obres, i que ens garanteix 10 anys de la restauració feta amb epoxi, atesa l’eficàcia en el tractament i les comprovacions que es realitzen durant l’aplicació.

José Luis Jurado i Candàliga
Enginyer de camins, canals i ports
ePIPE Catalunya

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.