Info tècnica

Electricitat, AT i BT / Notícies
15 juny 2016

Mobilitat elèctrica: instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega

El Govern aprova el Pla d’acció per al desplegament d’infraestructura dels vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019 – Sala de premsa. Generalitat de Catalunya

El Govern aprova el Pla d’acció per al desplegament d’infraestructura dels vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019

·  La iniciativa està dotada amb 5,8 milions d’euros i vol superar les barreres tecnològiques, legals, administratives i econòmiques que limiten el desenvolupament de la mobilitat elèctrica al país.

·  L’estratègia pretén incentivar la instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, 360 noves estacions de recàrrega semiràpida en xarxes urbanes i centres d’oci, i 81 punts de recàrrega ràpida d’accés públic i directe des de la xarxa viària.

·   També es crea la Taula  per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics, l’òrgan que s’encarregarà del compliment del Pla i que reunirà 70 agents públics i privats relacionats amb la mobilitat elèctrica.

·    “Perquè hi hagi més vehicles elèctrics hi ha d’haver més punts de recàrrega, i hem de fer més fàcil que aquests cotxes es recarreguin per tots els punts de Catalunya, no només a les grans ciutats”, ha assegurat el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

El Govern ha aprovat avui el Pla d’Acció per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (PIRVEC) 2016-2019, que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana. L’estratègia compta amb una dotació de 5,8 milions d’euros per tal de superar les barreres que, a dia d’avui, impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric té a altres països d’Europa.

“Ho fem perquè es vol apostar de manera decidida per una mobilitat cada vegada més neta, perquè el 40% de l’energia primària que es consumeix a Catalunya prové del transport, i més eficient, perquè l’eficiència energètica d’un vehicle elèctric és vuit punts superior a la d’un vehicle de combustió”, ha assegurat el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

 Baiget ha subratllat que als incentius per a la compra de cotxes elèctrics, com ara la gratuïtat als peatges de les autopistes dependents de la Generalitat o l’exempció de l’impost de matriculació, cal sumar-hi una infraestructura de punts de càrrega a tot el territori: “Perquè hi hagi més vehicles elèctrics hi ha d’haver més punts de recàrrega, i hem de fer més fàcil que aquests cotxes es recarreguin per tots els punts de Catalunya, no només a les grans ciutats”, ha assegurat Baiget, qui ha afegit que es tracta d’un problema més de “voluntat” que no de “cost” econòmic. “El vehicle elèctric ja hi és, cada vegada hi serà més. Perquè hi hagi un major ús del vehicle elèctric, a part de les millores tecnològiques, cal infraestructura. I el Govern el que fa avui amb aquest Pla és començar a posar les bases perquè aquesta infraestructura sigui arreu del territori“, ha conclòs.

El PIRVEC 2016-2019 pretén facilitar:

–       l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats,

–       donar confiança a les empreses perquè apostin per la mobilitat elèctrica en la renovació de flotes de transport professional,

–       afavorir que els municipis catalans puguin aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica,

–       i impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, el Govern ha creat la Taula  per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), que preveu reunir més 70 agents públics i privats relacionats amb la mobilitat elèctrica per tal de treballar conjuntament en la mateixa direcció.

 L’estratègia passa per prioritzar els punts de recàrrega vinculats –és a dir, aquells que estan on el vehicle s’estaciona llargs períodes de temps i fan possible la recàrrega nocturna- i els punts de recàrrega semiràpida, al mateix temps que es garanteix una xarxa de recàrrega ràpida als principals eixos viaris, interoperable amb els grans corredors europeus. Aquest desenvolupament s’ha d’acompanyar de les millores tècniques i legals per fer-la viable per als operadors i accessible i còmode per als usuaris (s’adjunta nota amb quadres i gràfics).

 Per això, l’estratègia inclou mecanismes per instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, que s’afegeixin als 4.000 ja existents. En aquest cas, s’establiran accions d’informació i assessorament tècnic per part de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i línies d’ajut de fins al 50% del cost de la instal·lació en els casos on hi ha barreres significatives per a la seva implantació, com en els aparcaments de les comunitats de propietaris. A aquesta línia es destinaran 2,6 milions d’euros.

 Pel que fa les estacions de recàrrega semiràpida, el document reconeix la seva necessitat per incrementar la confiança en la mobilitat elèctrica, ja que permeten a l’usuari fer-ne ús de forma prolongada –a l’entorn d’una hora, aproximadament- durant les seves accions quotidianes. L’estratègia pretén impulsar la instal·lació de 360 nous punts d’aquestes característiques en àmbits urbans i centres comercials que se sumin als 42 ja existents, i per això dissenyarà ajuts econòmics de fins al 50% del cost de l’equipament. El pressupost destinat a aquest actuació serà de 2,3 milions d’euros.

 Finalment, l’estratègia també inclou la instal·lació de 81 noves estacions de recàrrega ràpida, imprescindibles per donar suport als vehicles elèctrics que necessiten ampliar la seva autonomia en l’àmbit urbà o interurbà.  Així, per complementar l’actual xarxa de 19 punts de recàrrega ràpida existents,  s’habilitarà un model combinat de desenvolupament, que constarà d’ajuts per valor del 50% del cost de la instal·lació i de concessions d’espais estratègics en eixos viaris.

taula

mapa


Un sistema d’accés unificat

 El PIRVEC 2016-2019 també es marca com a fita la posada en funcionament d’un sistema d’identificació i de pagament interoperable per als usuaris de les estacions de recàrrega ràpida i semiràpida. Amb la intenció de superar l’actual model, on conviuen diferents metodologies per accedir i utilitzar els punts de
recàrrega públics, es pretén fomentar el desenvolupament d’un sistema telemàtic, vinculat als telèfons intel·ligents, que faciliti la connexió de l’usuari a qualsevol estació de recàrrega tant a la xarxa catalana com a l’europea i, de la mateixa manera, faciliti que els usuaris europeus puguin utilitzar la xarxa catalana.

 Un altre objectiu és la modificació normativa per assolir la viabilitat tècnica i econòmica de la mobilitat elèctrica. De moment, s’han identificat dues normatives que suposen una barrera legal per al desenvolupament del vehicle elèctric. Per una banda, es treballarà  per modificar l’impacte econòmic que té el terme de potència en les infraestructures de recàrrega, ja que en l’actualitat és un cost fix que, degut a l’escàs flux de vehicles, fa inviable la gestió de les estacions i desincentiva la inversió privada. Per l’altra, s’intentarà modificar l’actual delimitació de la figura del gestor de recàrrega, amb l’objectiu de simplificar els requeriments per a la instal·lació de punts de recàrrega.

 Finalment, l’acord preveu que la Generalitat de Catalunya també impulsi la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en els seus edificis. Dins del marc del Pla d’estalvi i eficiència energètica dels seus edificis i equipaments, i amb la voluntat de marcar una línia d’actuació exemplar en aquest àmbit, la Generalitat prendrà mesures per fomentar la mobilitat elèctrica entre els seus treballadors i serveis, com ara la implantació d’una plaça de recàrrega per cada 40 places d’aparcament convencionals o fomentant la discriminació positiva dels vehicles elèctrics en estacionaments de la Generalitat de Catalunya.

 La TIRVEC serà l’òrgan que s’encarregarà d’identificar i resoldre els problemes per assolir aquests objectius. La Taula, que estarà coordinada per l’ICAEN, s’estructurarà en 5 grups de treball, que es reuniran mensualment. A més del sector privat i de les diferents administracions, també s’ha convidat a les administracions d’Andorra, de França i d’Espanya a prendre-hi part per tal de garantir la interoperabilitat dels corredors viaris.

 Amb l’aprovació del PIRVEC 2016-2019, el Govern dóna continuïtat a la seva aposta per la mobilitat elèctrica, iniciada amb l’estratègia per la implantació del vehicle elèctric a Catalunya (IVECAT 2010-2015) i que s’ha ampliat a la plataforma publicoprivada LIVE, i que s’ha traduït en mesures com la gratuïtat dels peatges de titularitat de la Generalitat. També prossegueix amb la seva labor en matèria d’estalvi i eficiència energètica i de millora de la qualitat ambiental, ja que el document s’alinea amb les diferents planificacions energètiques i ambientals vigents. A Catalunya hi ha en l’actualitat uns 5.000 vehicles elèctrics purs.

més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/293602/ca/govern-aprova-daccio-desplegament-dinfraestructura-vehicles-electrics-catalunya-2016-2019.do