Notícies

25 setembre 2015

“La tasca principal que té encomanada el Departament d’Empresa i Ocupació és la del control en matèria de seguretat industrial”

Entrevista a Jordi Andolz, cap de Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona

 

El sistema actual de tramitació d’instal·lacions ha influït en la seguretat d’aquestes?
La Directiva europea 2006/123/CE, del 12 de desembre –Directiva de Serveis– ha implicat l’eliminació de determinades restriccions a l’activitat dels agents de la seguretat industrial, restriccions que constituïen un obstacle per a la lliure prestació de serveis. Per aquest motiu, amb la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, l’Administració ha portat a terme la simplificació de tràmits administratius i l’eliminació de les càrregues burocràtiques innecessàries per a l’exercici de les activitats econòmiques empresarials. El règim jurídic d’autorització dels organismes de control i la presentació de documentació per part dels titulars de les instal·lacions han quedat substituïts per una declaració responsable.

Això vol dir que la seguretat de les instal·lacions es garanteix totalment i alhora es millora el procediment, que esdevé més àgil. En cap cas s’ha produït una modificació en els reglaments tècnics de seguretat industrial; és a dir, qualsevol instal·lació ha de complir els requisits propis de disseny i seguretat de cada reglament específic, i les prescripcions tècniques de seguretat no han estat objecte de canvi a causa de la nova llei.

 

Quina tasca fa el Departament en l’àmbit de la seguretat industrial en el sector de la instal·lació?
En l’àmbit de la seguretat industrial és funció del Departament d’Empresa i Ocupació, com a administració competent en aquesta matèria, establir especificacions tècniques obligatòries per als establiments, les instal·lacions i els productes mitjançant disposicions (reglaments tècnics de seguretat industrial, instruccions i circulars). També és funció de l’administració la regulació del sistema de gestió de la seguretat industrial en què intervenen agents privats de l’activitat, els quals estan sotmesos a determinades prescripcions, condicions i limitacions. La finalitat és garantir que en la prestació del servei d’inspecció es funcioni amb independència, objectivitat, imparcialitat i integritat.

La tasca principal que té encomanada el Departament d’Empresa i Ocupació és la del control en matèria de seguretat industrial. Aquest control s’exerceix mitjançant la potestat inspectora i la potestat sancionadora.

Amb la Llei 9/2014 s’han establert dos registres: el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) i el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). La finalitat és disposar de la informació relativa a les instal·lacions i els agents que intervenen en la seguretat industrial per efectuar l’exercici de les seves tasques de control i promoció.

Com a control dels dos registres, i en base a les Declaracions Responsables presentades a través del web Canal Empresa, el Departament d’Empresa i Ocupació pot verificar instal·lacions que no requereixen una inspecció prèvia a la posada en funcionament i els requisits al·legats pels agents. Aquestes tasques es poden efectuar per mitjans propis o ser adjudicades a organismes de control.

En les visites d’inspecció, el Departament –o qui el representi– pot requerir l’acompanyament del personal que consideri necessari per exercir adequadament la funció inspectora; és a dir, la presència de les empreses instal·ladores, els tècnics autors dels projectes i/o dels directors de les obres. Cal, evidentment, verificar els documents, els expedients i els registres que hi tinguin relació directa i que es consideri adients.

El Departament ja ha començat a fer els controls dels dos registres esmentats. El control d’instal·lacions s’ha adjudicat a organismes de control que han iniciat les comprovacions oportunes. El control dels agents començarà imminentment requerint per escrit a les empreses instal·ladores i tallers de reparació de vehicles la documentació que els acrediti per actuar dins del seu àmbit reglamentari.

 

Quin paper juguen les entitats d’inspecció i control a l’hora de garantir la seguretat industrial?
El control del Departament es pot realitzar mitjançant adjudicacions a organismes de control. Per aquest motiu, i per garantir l’estabilitat del sistema, periòdicament s’ha de comprovar que els organismes de control que actuen a Catalunya mantenen el compliment de les obligacions i els requisits establerts per la Llei 9/2014.

Els organismes de control són els encarregats materials de fer les inspeccions obligatòries de les instal·lacions i els aparells que ho requereixen. Per això, han d’anotar el resultat de les inspeccions periòdiques en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), i han de fer el seguiment del resultat de les inspeccions, els controls i la correcció dels defectes d’acord amb les instruccions aprovades dins dels terminis establerts.

 

Quan es fan inspeccions des de la vostra secció, què és el més important que es vol comprovar?
El Departament d’Empresa i Ocupació està estructurat en diferents serveis. El Servei d’Empresa de Girona és el que té la competència directa en l’àmbit de la seguretat industrial i, dins d’aquest servei, la representació d’aquesta matèria és de la Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia.

A mesura que s’ha anat implantant la Llei 9/2014, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i els diferents Serveis Territorials del Departament s’han coordinat per tal d’establir uns mateixos criteris de control, tant per als establiments i les instal·lacions com per als agents que intervenen en la seguretat industrial. El que es pretén és el compliment estricte dels reglaments de seguretat i dels requisits que han de complir els agents que intervenen en la seguretat industrial.

Cal dir que, per poder aconseguir aquesta finalitat, la llei mateixa proporciona eines i instruments en cas d’incompliment. Es tracta de la potestat sancionadora. Sota els principis d’objectivitat, d’imparcialitat, d’integritat i de transparència, i per tal de garantir la seguretat de les persones, el béns i el medi ambient, el Departament d’Empresa i Ocupació incoa expedients sancionadors i multes coercitives a titulars d’instal·lacions o a agents que han infringit la seva responsabilitat.

Els comentaris estan tancats.