Info tècnica

Calefacció-clima ITE / Instal·lador / Instal·lador 153 / Notícies
05 abril 2016

La normativa europea actual exigeix garantir unes instal·lacions tèrmiques eficients

El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol), d’ara endavant RITE, estableix les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis per atendre la demanda de benestar i higiene de les persones tant en les fases de disseny, dimensionat i muntatge, com durant el seu ús i manteniment.

Concretament sobre eficiència energètica, la norma estableix que les instal·lacions tèrmiques han de tenir un consum reduït d’energia convencional i, com a conseqüència, una producció limitada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de contaminants atmosfèrics.

Per assolir aquests objectius cal seleccionar sistemes i equips de generació i transport d’alt rendiment energètic en qualsevol condició de funcionament. En aquest sentit, analitzadors de combustió com el Testo 330 i analitzadors de refrigeració com els Testo 550/557/570 permeten mesurar els nivells de rendiments dels generadors de fred i calor al llarg de la vida útil d’aquests aparells.

Durant els últims anys, la normativa ha facilitat instal·lar calderes cada vegada més eficients i segures. Partíem de calderes atmosfèriques amb rendiments del 80% (sobre PCI), mentre que actualment s’instal·len calderes de condensació amb rendiments de fins al 110% (sobre el PCI). L’alta eficiència està fora de tot dubte, sempre que es dugui a terme un manteniment periòdic del generador (seguint les periodicitats exigibles pel RITE segons potència), cosa que requereix, necessàriament, una anàlisi de la combustió. L’analitzador de combustió Testo 330-1LL, fàcil d’usar i resistent, analitza els gasos i mostra el contingut de CO2 i CO corregit, l’excés d’aire i el tir, a més de garantir els percentatges de rendiment anteriorment esmentats.

Pel que fa als generadors de fred i bombes de calor, cal destacar que els importants avenços en matèria de refrigeració dels últims anys permeten als fabricants comercialitzar sistemes amb un EER o COP (en bombes de calor) més elevats, a més d’utilitzar gasos refrigerants més ecològics. El funcionament eficient d’aquests sistemes es determina a partir del mesurament periòdic de les pressions, les temperatures, el reescalfament i el subrefredament. A partir d’aquests valors es poden detectar diferents anomalies, com falta de refrigerant, evaporadors obstruïts, vàlvules d’expansió desajustades o compressors fets malbé. L’analitzador de refrigeració Testo 550 compta des d’ara amb un registre de tendències gràcies a la seva connexió a través de Bluetooth a dispositius mòbils.

 

Cal aïllar tèrmicament les xarxes de distribució dels fluids portadors

La termografia a través de les càmeres termogràfiques permet obtenir un mapa de distribució de temperatures que ajuda a inspeccionar amb rapidesa l’estat de l’aïllament en tota la instal·lació tèrmica, des del generador fins a la instal·lació de distribució del flux tèrmic. A més a més, és conegut que fallades en el disseny i/o en la instal·lació, filtracions d’aire en portes i finestres, plaques solars, i fins i tot fuites d’aigua, poden limitar seriosament el funcionament del sistema. La càmera termogràfica Testo 870-1, gràcies al seu mesurament de temperatura superficial sense contacte, permet localitzar ràpidament totes aquestes incidències.

Referent als sistemes generadors de fred, s’ha de destacar l’exigència recollida en el RD 138/2011, IF-14, 2.2., sobre la verificació d’aïllament de la línia d’aspiració a través de termografia, a més de la detecció de sobreescalfaments en el compressor i la verificació de fuites de fred en càmeres.

 

Cal dotar les instal·lacions amb sistemes de regulació i control que mantinguin les condicions de disseny i ajustin els consums d’energia

El RITE considera els cabals de renovació d’aire exigibles d’acord amb l’IDA de l’edifici un mesurament clau per garantir la qualitat de l’aire en l’interior dels edificis. Perquè les persones se sentin còmodes en una estança cal que la qualitat de l’aire sigui l’adequada. En els espais tancats, aquesta qualitat és el resultat dels cabals volumètrics del sistema HVAC instal·lat. Per complir amb els requisits legals pel que fa a la qualitat de l’aire ambient, són necessàries revisions periòdiques del cabal volumètric total del sistema HVAC.

Sovint, el tècnic en climatització fa fins a cinquanta mesuraments en diferents sortides d’aire en diferents estances. Amb l’ús d’un balòmetre com el testo 420, simplifica amb diferència aquests mesuraments. I, gràcies al rectificador de flux integrat, s’obté un resultat de mesura molt més precís en difusors de sortida d’aire grans.

El balòmetre Testo 420 marca nous estàndards en termes de pes i de precisió. Amb només 2,9 kg de pes i gràcies a unes ergonòmiques nanses, els mesuraments freqüents o difícils esdevenen còmodes i menys fatigosos, cosa que n’afavoreix també la seguretat. Així mateix, l’innovador rectificador de flux converteix els remolins dels difusors de sortida d’aire en un corrent d’aire gairebé uniforme que afavoreix una edició significativament més precisa.

Per al mesurament de cabals de renovació d’aire mitjançant el balòmetre Testo 420, es poden utilitzar com a segona pantalla o com a comandament a distància dispositius mòbils com smartphones i tauletes, gràcies a la connexió per Bluetooth de l’app Testo420. El mesurament de pressió diferencial per al manteniment de filtres i altres elements que conformen el sistemes de ventilació, o el mesurament amb tub de Pitot per al mesurament de cabals en conducte, són possibles si s’introdueix la geometria del canal.

Amb el balòmetre Testo 420, els usuaris poden complir amb rapidesa i precisió els requisits legals en termes de qualitat de l’aire ambient en els sistemes de ventilació i climatització en edificis empresarials i escoles.

Cal recordar, finalment, que les grans concentracions de CO2 en espais tancats indueixen les persones que en fan ús a situacions de malestar. És per aquest motiu que renovar l’aire fa molta falta. No obstant això, les renovacions han d’estar estrictament regulades, ja que si són excessives generen importants i innecessàries pèrdues energètiques.

Altres objectius que recull el RITE pel que fa a eficiència energètica són comptabilitzar els consums energètics per permetre repartir despeses entre diferents usuaris, recuperar l’energia tèrmica dels fluids que s’evacuen cap a l’exterior i emprar les energies renovables per cobrir, almenys, una part de la demanda energètica dels edificis.

Totes aquestes mesures referents a l’eficiència energètica en instal·lacions tèrmiques dels edificis exigeixen amidaments i manteniments d’altíssima qualitat i professionalitat, i és per això que en aquest article es recullen algunes de les solucions de mesurament més noves i completes.

logo_testo03

Els comentaris estan tancats.