Notícies

10 octubre 2017

Ja disposa de servei de prevenció? Obligat empreses i autònoms amb treballadors contractats

Ja disposa del seu Servei de prevenció aliè?

Sempre que un instal·lador tingui treballadors contractats en Règim General té la obligació de disposar d’una organització preventiva amb un servei de prevenció aliè (entitats acreditades per la Generalitat de Catalunya per donar aquest servei) (*).

Des del Gremi d’Instal·ladors de Girona els podem oferir el servei de prevenció amb:

plg

 

 

 

 

empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya amb el número SP 001/98-G, va ésser el primer servei de prevenció aliè creat a la província de Girona l’any 1998 per donar un servei més adequat i específic a l’agremiat del Gremi d’Instal·ladors de Girona i de Unió d’Empresaris de la Construcció.

Les empreses instal·ladores del Gremi confien en PLG per l’especialització en el Sector de les Instal·lacions i per la gran trajectòria i experiència en avaluar els riscos laborals dels treballadors que realitzen aquests tipus d’activitats i en proposar les mesures preventives més eficaces per a l’empresa. Disposem d’una tarifa de preus especials per agremiats al Gremi d’Instal·ladors.

L’empresa ha de realitzar les activitats preventives que estableix la normativa preventiva com: formació preventiva específica per a lloc de treball als treballadors, proporcionar reconeixements mèdics de Vigilància de la Salut als treballadors, avaluació de riscos laborals, pla de prevenció de l’empresa, investigació d’accidents de treball, entre d’altres.; moltes d’elles les proporciona el mateix servei de prevenció aliè que té contractat l’empresa.

Les empreses del sector de la Construcció (incloses les empreses instal·ladores) que pretenguin ésser contractades o subcontractades en una obra en construcció (com obra nova, reformes, reparacions, manteniment, entre d’altres) han d’estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la Generalitat de Catalunya. Els requisits per inscriure’s en aquest registre són: tenir treballadors en Règim General contractats que entrin a obra de construcció, disposar de servei de prevenció, i que els treballadors i l’empresari tinguin la formació segons l’Acord del Metall (pel treballador mínim 1er cicle de 8 hores i 2on cicle específic de 20 hores, i per l’empresari 10 hores).

(*)

La normativa de prevenció de riscos laborals preveu altres modalitats preventives (no viables per a les empreses instal·ladores de petites dimensions) com:

  1. Assumpció personal per part de l’empresari de l’activitat preventiva
  2. Servei de prevenció propi
  3. Servei de prevenció mancomunat
  4. Designació d’un o varis treballadors per ocupar-se de l’activitat preventiva de l’empresa

La opció 1 no és possible a empreses instal·ladores ja que la seva activitat està inclosa a l’Annex I del RD 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció que són aquells treballs que comporten una especial perillositat, com és el cas de les activitats en obres de construcció, amb risc de la caiguda d’alçada o enfonsament; treballs amb risc elèctric en alta tensió, etc.

Respecte l’opció 2 i 3 són modalitats per empreses de grans dimensions (empreses més grans de 250 treballadors).

L’opció 4 és de difícil compliment ja que cal tenir presents els següents punts:

  • Si es designa a un treballador per dur a terme l’activitat preventiva ha de tenir la capacitat suficient per desenvolupar les seves tasques (és a dir, ha de tenir formació en matèria de prevenció de riscos laborals de nivell Intermig o Superior, segons complexitat de les activitats a desenvolupar ha d’ésser d’un nivell o altre).
  • S’hauria de realitzar una acta on l’empresari exposa i declara com organitzarà la prevenció de riscos laborals (document que queda a l’empresa no cal presentar-lo a cap Administració).
  • El treballador designat, si té la formació corresponent a les funcions a desenvolupar segons el Capítol VI del RD 39/1997, podrà portar les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada; però l’especialitat de Vigilància de la Salut l’haurà de contractar en un servei de prevenció aliè.
  • Les empreses instal·ladores que utilitzin aquesta opció han de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria externa.

 

 

 

PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU
Servei d’assessorament de prevenció de riscos laborals del Gremi.

Per més informació:

Miquel Àngel Garcia
Assessoria de prevenció de riscos laborals
Tel. 872 590 156  prevencio@elgremi.cat
Horari: Divendres de 11 a 14h

Poden concertar cita o demanar una trucada en un horari diferent a:

Telèfon: 972 213 566
Fax: 972 224 704
info@elgremi.cat