Info tècnica

Electricitat, AT i BT
16 gener 2015

REBT ITC 52 Instrucció Tecnica Complementària relativa a les infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics

Legislació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

El passat 31 de desembre es va aprovar,  mitjançant un Real decret, una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC-52) de Baixa Tensió «Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics». La seva entrada en vigor és el 31 de juny 2015.

Es tracta d’un Reial decret que amplia i modifica el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del 2002 i on estableix els requisits tècnics mínims per la realització de les instal·lacions elèctriques per l’alimentació d’aquest vehicle en nova construcció i en vies públiques.  S’aplicaria a diferents instal·lacions elèctriques de baixa tensió tals com a habitatges unifamiliars, aparcaments col·lectius en habitatges o en empreses, públics, de pagament o gratuïts.

Aquesta nova instrucció contempla diferents esquemes d’instal·lació per a habitatges amb centralització de comptadors, així com esquemes per a habitatges unifamiliars.

Descarregar RESUMEN realitzat per FENIE on es comenta els aspectes més rellevants de la normativa ITC BT 52.
Descarregar Real Decreto 1053-2014, de 12 diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para recarga del vehiculo eléctricos”

Anna Frigola
Dep. Tècnic
GREMI INSTAL·LADORS DE GIRONA
Telèfon 972 213 566
enginyeria@elgremi.cat