Impresos i documentació tècnica-copy

LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS (Inscripció al RITSIC)

Per tal de TRAMITAR les ALTES, MODIFICACIONS i AMPLIACIONS de les instal·lacions, amb l’aplicació de la Llei 9/2014*, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, cal que els TITULARS d’aquestes presentin a l’Administració una DECLARACIÓ RESPONSABLE en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius i d’aquesta manera, la instal·lació s’inscriu al RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya). Aquesta presentació es fa de forma electrònica a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

El GREMI realitza aquestes tramitacions
Per més informació: 972 213 566 / info@elgremi.cat

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), per tal de que el GREMI actuï com a intermediari per a la presentació de la declaració responsable per a la inscripció d’instal·lacions al RITSIC, caldrà que el titular de la instal·lació autoritzi la cessió de dades.

 

Com es fa el tràmit d’alta/ modificació/ baixa de la instal·lació?

 

IMPRESOS

En cas de no trobar la documentació tècnica o per sol·licitar informació: podeu consultar el departament tècnic del Gremi o via correu electrònic a tecnic@elgremi.cat

*LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (veure llei)

**AVÍS

A fi de garantir que en la tramitació electrònica empreu els formularis correctes i que estan en vigor, cal que us els descarregueu directament de l’enllaç de la Generalitat de l’apartat  de “Formularis i documentació relacionada” de la fitxa del tràmit en qüestió. No deseu els formularis per reutilitzar-los en altres ocasions, ja que el seu contingut pot variar i es pot donar el cas que n’utilitzeu un amb una versió diferent de la que està en vigor en el moment de fer el tràmit .

 Accés a la pàgina web de la Generalitat