Notícies

01 juliol 2013

Fòrum professional

02C06095
Més informació:
Fòrum Professional
[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat a algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

Ens hem trobat alguns dipòsits de gasoil bruts. Si després volem tornar-los a utilitzar, el buidatge i la neteja poden ser fets per una empresa instal·ladora?
La neteja d’un dipòsit ha de ser feta per una empresa instal·ladora que estigui registrada com a IP-RP (empreses reparadores petrolíferes). Els líquids romanents d’aquesta neteja han d’anar a parar a un gestor de residus autoritzat.
Una empresa reparadora petrolífera (IR-RP) pot efectuar reparacions d’instal·lacions petrolíferes en els recintes confinats, a l’interior de les arquetes dels tancs, la desgasificació, neteja i reparació de tancs i canonades, la preparació de les instal·lacions per a la realització de les proves d’estanquitat al tanc i a les canonades i l’execució d’aquestes, després de la posada en servei de les instal·lacions.

Puc posar un comptador per a un garatge o un traster?
Primer de tot s’hauria de fer una petició de subministrament a la companyia i caldria la següent documentació: DNI del titular, plànol d’emplaçament i la potència que es vol sol·licitar.
Un cop s’hagi finalitzat la petició i es rebi un pressupost amb les feines que cal fer, si és el cas, ja es podria contractar el comptador per al garatge o traster. I en aquest cas es necessitaria: DNI del titular, compte bancari, escriptures de propietat o contracte de lloguer, i el certificat d’instal·lacions elèctriques.

A qui afecta l’obligació del certificat de l’eficiència energètica?
El Reial Decret 235/2013 fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

En cas de renovació d’un habitatge de lloguer cal fer la certificació energètica de l’habitatge?
Segons el RD 235/2013, només cal fer la certificació energètica d’un edifici o habitatge en el cas que hi hagi un nou llogater. És a dir, en el cas de renovar un lloguer al mateix llogater, no caldrà realitzar-lo.

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.