Notícies

25 març 2013

Fòrum professional

[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

 

Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat a algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

És obligat fer el contracte de manteniment de la caldera per a un habitatge?
El titular de la instal·lació té l’obligació de realitzar anualment un manteniment de la instal·lació tèrmica (caldera de menys de 70 kW) però no té l’obligació de tenir un contracte de manteniment amb la comercialitzadora de gas ni amb l’empresa instal·ladora.
A més, cal tenir en compte que:

 • Els preus de manteniment són lliures.
 • S’ha creat una etiqueta autoadhesiva perquè sigui col·locada obligatòriament en els generadors de calor o fred de les instal·lacions com a distintiu, i emplenada amb les dades referides al manteniment.
 • L’empresa instal·ladora–mantenidora lliurarà al titular de la instal·lació un exemplar del model de certificat ITE 6, i un altre exemplar restarà en possessió de l’empresa instal·ladora–mantenidora.
 • L’empresa instal·ladora–mantenidora que realitzi el primer manteniment anual de la instal·lació tèrmica col·locarà l’etiqueta ITE en lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació, i l’emplenarà amb les dades corresponents. Posteriorment, les dades dels successius manteniments anuals seran emplenades per l’empresa instal·ladora–mantenidora que efectuï el manteniment, i les dades de les successives inspeccions periòdiques hi seran incorporades per l’agent actuant en cada inspecció. Les dades contingudes a l’etiqueta hauran de ser escrites amb retolador permanent o similar, de manera que siguin inesborrables.
 • El titular i l’empresa instal·ladora han de conservar la documentació de totes les actuacions de manteniment.

Quan es pot fer el butlletí de reconeixement (butlletí blau de BT)?
El butlletí de reconeixement (butlletí blau) es podrà utilitzar sense cap tipus de tràmit en les OC, per modificar una pòlissa de subministrament en els següents supòsits:

 • Potència màxima admissible després de la modificació ? 20 kW
 • Que no s’alteri l’ús o l’activitat del local.
 • Tensió nominal ? 400 V entre fases.
 • Potència final < 50 % de la potència inicial.
 • Sol·licituds de subministrament que compleixin els punts anteriors i amb un any màxim des del contracte anterior.

No caldrà cap tràmit, ni tan sols el butlletí de reconeixement, en els següents supòsits:

 • Variacions de la potència contractada mentre no se superi la potència màxima admissible.
 • Que no es modifiqui la instal·lació existent.
 • Canvis de nom sense modificació d’activitat.
 • Instal·lacions d’antiguitat inferior a 20 anys.

Qui ha de dur a terme les operacions de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi?
D’acord amb la normativa vigent, el personal que realitzi tractaments a instal·lacions per a la prevenció de la legionel·losi que pertanyi a una entitat o servei extern contractat o bé sigui personal propi de l’empresa titular de la instal·lació ha de disposar d’un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut d’aquelles instal·lacions que poden ser susceptibles de convertir-se en focus de propagació de la legionel·la.
Les persones responsables de les instal·lacions de risc han de disposar dels certificats que acreditin la formació que s’ha impartit al seu personal de manteniment encarregat de la realització d’aquests tractaments.

Quins són els impresos necessaris per a la legalització d’un dipòsit de gasoil per a ús propi?
Els impresos necessaris per a la legalització de dipòsits de gasoil es classifiquen bàsicament de la següent manera:

 • Classe 1

Emmagatzematge interior o exterior: Q <= 1.000
Aquestes instal·lacions no requereixen cap tràmit administratiu d’inscripció al llarg de la vida de la instal·lació.

 • Classe 2

Classe 2.1. Està constituïda per aquelles instal·lacions amb:
a) Emmagatzematge interior: 1.000 < Q <= 2.000
b) Emmagatzematge exterior: 1.000 < Q <= 2.500
Cal adjuntar els impresos:
IP-6. Certificat d’instal·lació de classe 2.1 (sense projecte ni memòria)
Certificat d’homologació

Classe 2.2. Està constituïda per aquelles instal·lacions amb:
a) Emmagatzematge interior: 2.000 < Q < = 3.000
b) Emmagatzematge exterior: 2.500 < Q < = 5.000

Cal adjuntar els impresos:
IP-1. Sol·licitud
Fotocòpia DNI
Croquis d’emplaçament de la instal·lació
Memòria descriptiva
IP-2. Certificat de direcció i acabament d’obra d’estanquitat i proves
Certificat d’homologació

 • Classe 3

Està constituïda per aquelles instal·lacions amb:
a) Emmagatzematge interior: Q > 3.000
b) Emmagatzematge exterior: Q > 5.000
Cal adjuntar els impresos:
Projecte. En aquest cas es requereix l’aval d’un enginyer

Com a instal·lador autoritzat, puc treballar en altres comunitats autònomes?
Sí, però primer de tot cal posar-se en contacte amb el Departament d’Indústria de la comunitat autònoma en qüestió per pagar la taxa, i després s’hauran d’utilitzar els butlletins/certificats de la pròpia comunitat autònoma.

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.