Notícies

11 desembre 2013

Fòrum professional

02C06095
Més informació:
– Fòrum Professional
[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat a algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

La companyia elèctrica m’ha informat que hi ha un error en la factura i que haig d’abonar l’import dels últims tres anys. És correcte?
En aquest cas hem de fer referència al RD 1955/2000 que, a l’article 87, diu que l’empresa distribuïdora farà una estimació del consum no facturat en un període màxim d’un any.

La companyia distribuïdora m’obliga a canviar la ubicació del comptador elèctric a l’exterior. Hi estic obligat?
Segons estableix el Reglament de BT ITC 16, que fa referència a la ubicació i sistemes d’instal·lació dels comptadors, en l’apartat número 4, “per homogeneïtzar aquestes instal·lacions l’empresa subministradora, de comú acord amb la propietat, triarà d’entre les solucions proposades la que millor s’ajusti al subministrament sol·licitat. En cas de discrepància la resoldrà l’Organisme Competent de l’Administració. S’admetran altres solucions com comptadors individuals en habitatges o locals, quan s’incorporin al sistema noves tècniques de telegestió.”

Quant costa el Certificat d’eficiència energètica?
Els preus del Certificat d’eficiència energètica dels edificis no estan reglamentats i són totalment lliures. Cada professional establirà en cada cas, en funció del temps necessari i de les tarifes per hora, el preu de la certificació. En conseqüència, el cost pot variar entre un professional i un altre.

Hem fet un canvi de caldera, abans funcionava amb gasoil i ara està subministrada per gas natural. Quin certificat hem de presentar pel canvi?
Cal tramitar el model ITE-7 (Certificat de canvis en la instal·lació que no són reforma).

Voldria saber quin butlletí necessito per donar d’alta una instal·lació de gas ja existent a la qual s’ha tret el comptador i que cal posar una altra vegada en funcionament amb un nou propietari.
Els documents per donar d’alta una instal·lació de gas són el model GC-IRG3 (Certificat d’instal·lació individual de gas, antic GC-9), el model GC-CROQUIS (Croquis d’instal·lacions de gasos combustibles), el model ITE-8 (Certificat de tramitació del canvi de titular a l’empresa subministradora) i una fotocòpia del DNI del titular de la instal·lació.

Com a empresa instal·ladora de fontaneria, podem fer instal·lacions contra incendis?
No. Cal fer la comunicació d’inici d’activitat a Indústria com a empresa contra incendis. Es pot fer la gestió a través del Gremi. També cal decidir quina activitat de contra incendis vol donar-se d’alta, ja que hi ha tretze camps d’actuació diferents: sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d’alarma, sistemes de comunicació d’alarma, sistemes d’abastament d’aigua, sistemes d’hidrants exteriors, extintors d’incendis, sistemes de boques d’incendi (BIE), sistemes de columna seca, sistemes d’extinció ruixadors, sistemes d’extinció per aigua polvoritzada, sistemes d’extinció per escuma física, sistemes d’extinció per pols i sistemes d’extinció per agents gasosos.

Com a instal·lador puc firmar certificats d’eficiència energètica?
No. Segons estableix el Reial decret 235/2013, els certificats d’eficiència energètica els han de signar els tècnics competents, que poden ser arquitectes, arquitectes tècnics o aparelladors, enginyers aeronàutics, agrònoms, de camins, canals i ports, industrials, de mines, forestals, navals i oceànics, de telecomunicacions, i enginyers tècnics aeronàutics, agrícoles, forestals, industrials, de mines, navals, d’obres públiques, de telecomunicació i topògrafs.

Tinc coneixement que en una empresa situada davant de casa meva s’hi està treballant sense contractes laborals i altres irregularitats. Puc presentar una denúncia sense ser-ne treballador?
Qualsevol persona que tingui coneixement d’un fet constitutiu d’infracció en matèria laboral, seguretat i salut laboral, seguretat social, ocupació, etc., podrà denunciar per aquests fets una empresa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). És a dir, no és necessari ser treballador de l’empresa, ni persona afectada, per poder denunciar.
Hi ha dues vies, la denúncia formal o la comunicació anònima. Perquè la ITSS pugui considerar la persona denunciant part o interessada en el procediment, s’haurà de presentar una denúncia formal. Si es vol presentar una comunicació anònima d’irregularitat laboral s’haurà de fer a través de la bústia de lluita contra el frau. Es pot trobar més informació a la pàgina web del Gremi (Serveis>Lluita contra l’instrusisme).

 

Els comentaris estan tancats.