Notícies

25 març 2013

Els punts de recàrrega del vehicle elèctric

La implantació del vehicle elèctric —que és més lenta del que es preveia— pot suposar un impuls al sector de la instal·lació, ja que es requeriran punts de recàrrega tant en llocs públics com privats.

L’impuls des de l’administració pública

A Catalunya existeix l’estratègia IVECAT d’impuls del vehicle elèctric, que preveu un seguit de mesures que fins al 2015 haurien de permetre assolir l’objectiu d’implantació dels vehicles elèctrics i la infraestructura de recàrrega associada. Això es pretén aconseguir mitjançant els incentius econòmics per a la compra de vehicles elèctrics i per a la instal·lació dels punts de recàrrega, tant d’accés públic com privat.

El marc normatiu

Un dels frens al desplegament del vehicle elèctric i la corresponent xarxa de recàrrega és la manca d’un marc normatiu clar que defineixi les seves característiques. En aquest sentit, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya va publicar el juny passat la instrucció 8/2012 en què s’estableixen les normes d’aplicació per a les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics en locals coberts o a la intempèrie. Aquesta instrucció obre les portes, a Catalunya, a la possibilitat de legalitzar punts de recàrrega en comunitat de veïns. Paral·lelament, el Govern espanyol està elaborant la Instrucció Tècnica Complementària de Baixa Tensió (ITC-BT-52), que es preveu que s’aprovi el primer semestre d’enguany.

Fins ara, la instrucció ITC-BT-12 del REBT no preveu la instal·lació de més d’una derivació per local. D’altra banda, el Decret 363/2004 pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió exigeix l’elaboració d’un projecte signat per un tècnic competent per a la modificació de les instal·lacions elèctriques en garatges, que requereixin ventilació forçada o per les modificacions d’importància en els garatges de més de cinc places. El que permet el marc normatiu català és que la instal·lació de recàrrega es consideri independent de les instal·lacions elèctriques dels aparcaments, fet que permet evitar un cost econòmic desproporcionat tenint en compte la seva senzillesa.

Es contemplen diferents esquemes, a més dels establerts per la ITC-BT-12 del REBT, per legalitzar les instal·lacions: instal·lació col·lectiva de recàrrega amb centralització de comptadors, instal·lació col·lectiva derivada de la centralització de comptadors de l’edifici, diverses instal·lacions derivades d’una centralització de comptadors, diverses instal·lacions de recàrrega derivades d’una centralització de comptadors, instal·lació amb comptador comú amb la instal·lació d’un habitatge o local, i instal·lació derivada de la del mateix aparcament. La instrucció estableix també les mesures de seguretat que hauran de contemplar les instal·lacions.

 

Punts de càrrega amb venda d’energia

Entre els punts de càrrega hi ha un cas especial, que són aquells punts que fan venda d’energia. Des de 2010 existeix una figura dins del sector elèctric, que s’anomena Gestor de Càrrega, que és l’únic gestor que està habilitat per vendre electricitat en l’àmbit públic destinada a la recàrrega del vehicle elèctric, així com per a l’emmagatzematge d’energia elèctrica per a una millor gestió del sistema elèctric.

Mitjançant la figura del gestor de càrrega, les societats mercantils es poden habilitar per subministrar electricitat a un tercer per a la recàrrega del vehicle elèctric, activitat fins ara assignada a les comercialitzadores d’electricitat. Aquesta nova figura facilitarà la gestió dels punts de recàrrega públics, alhora que ha de permetre una millor integració en el sistema elèctric dels nous consums dels vehicles elèctrics.

Aquesta figura, però, podria veure’s modificada pel mateix Ministeri, que està estudiant com fer la transposició a la llei espanyola de la proposta de directiva comunitària per al desenvolupament d’infraestructures per a combustibles alternatius que la CE està debatent, i que és molt menys reguladora. Aquesta directiva garantirà aspectes com la dotació d’intel·ligència en tots els punts de subministrament públics, l’eliminació de barreres en l’àmbit del sector elèctric perquè qualsevol pugui operar punts de recàrrega i afavorir la interoperabilitat o el roaming per poder carregar en qualsevol punt, encara que no es tingui relació contractual amb aquesta xarxa.

 

Una oportunitat per als instal·ladors

Aquest nou sector representa una oportunitat per als instal·ladors, ja que seran ells els que hauran d’executar la instal·lació de les infraestructures necessàries, tant de punts de recàrrega en les seves diferents tipologies i aplicacions com de les connexions elèctriques de les anomenades xarxes intel·ligents.

La seguretat és un factor clau en la implantació del vehicle elèctric, ja que la majoria d’usuaris finals no estan familiaritzats amb els riscos de l’energia elèctrica, però en canvi seran els encarregats de manipular els elements vinculats a la recàrrega. És molt important que les instal·lacions es facin amb la total garantia de seguretat, ja que la potència d’alimentació que es manipula és considerable i, en aquest sentit, els instal·ladors en seran els garants.

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.