Info tècnica

Energies renovables / Notícies
23 setembre 2015

El Pla de calderes de biomassa

22-09-2015 16.42

El Govern promou la gestió forestal sostenible i l’aprofitament energètic de la biomassa forestal

El Pla de calderes aporta estalvi econòmic, millora ambiental (millora dels boscos, prevenció d’incendis, disminució d’emissions CO2) i creació de 150 llocs de treball

El Govern ha aprovat avui, a instàncies del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Acord de Govern per a la instal•lació de calderes de biomassa en edificis públics que seran alimentades amb fusta de proximitat (procedent dels boscos públics de  Catalunya, be sigui d’ajuntaments,be de la Generalitat).

Aquest acord de govern pretén mobilitzar recursos econòmics privats per la producció d’energia tèrmica en base a la biomassa forestal de proximitat (procedent de la gestió sostenible realitzada als boscos públics),la instal·lació de calderes de biomassa i l’estalvi i eficiència energètica, en edificis de la Generalitat . El conjunt d’aportacions dels diferents departaments per al pagament d’aquestes actuacions provindrà de l’estalvi en la factura energètica actual i no suposarà cap increment en el pressupost global dels departaments concernits.

En total son uns 15 milions d’euros d’inversió (que inclou la instal•lació de les calderes, el seu manteniment, l’aplicació de mesures d’eficiència energètica i el subministrament de la biomassa  procedents dels boscos públics, per part d’Agricultura.

 Així, el Pla de Calderes, que impulsa el dept. Agricultura comportarà la instal·lació de 26 calderes de biomassa en edificacions de la pròpia Generalitat de Catalunya (de diversos Departaments: Interior, Salut, Benestar Social, Ensenyament i Agricultura) ubicats als municipis de Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Ripoll, Gandesa, Sort, Pont de Suert, Tremp, Campdevànol, Vic i Móra d’Ebre (centres de bombers i mossos; IES; CAP’s, Hospitals, Casals de gent Gran, oficines comarcals d’Agricultura i Escoles Agràries).

 L’objectiu del Pla es promoure la gestió forestal sostenible i l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, i alhora reduir el risc d’incendis i la petjada ecològica generant llocs de treball estables al territori, i s’inscriu en  les polítiques que impulsa el Govern a través del  Pla general de Política forestal i el Pla de l’Energia i el canvi climàtic.

 Es tracta d’un projecte important per consolidar l’establiment del concepte de bioeconomia i l’estratègia de biomassa promoguda pel govern al sector forestal i al mon rural. La Generalitat promou un projecte que permet: estalvi econòmic, millora ambiental (millora dels boscos, prevenció d’incendis + més disminuir emissions CO2 a l’atmosfera per mitigar el canvi climàtic) i creació de llocs de treball estables en l’àmbit rural, en concret:

  • Estalvi econòmic d’un 3% en el primer any en les despeses de compra de combustible i manteniment de cada departament, estalvi que alhora s’augmentarà amb l’estalvi energètic dels edificis fins a un 15% de mitja en el període de 15 anys
  • Generació de 150 llocs de treball estables en el territori , la qual cosa proporciona riquesa local i redistribució territorial . Aquests llocs de treball estan considerats en tota la cadena de la gestió i aprofitament de la biomassa, planificació, seguiment, treballs al bosc, transport fusta, transformació estella, distribució, instal•lació de calderes, manteniments  i actuacions complementàries.
  •  Gestió forestal de 1.200 hectàrees/anuals, el que permet tenir boscos millor preparats per a suportar els riscos naturals (incendis, ventades, nevades, etcètera) i afavoreix la seva multifuncionalitat.
  •  Millora ambiental, amb estalvi anual de  2.079.064,34 kg de CO2.
  •  Compliment dels mandats de Govern en relació al Pla de política forestal, l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya,

Catalunya és un país de boscos, com prova el fet que un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions d’hectàrees i un increment de 3 milions de  tones per any de les masses forestals. Els boscos són la infraestructura verda més important del país i conformen un paisatge d’alt valor, però malauradament la seva gestió comercial només representa el 0,06% del PIB global.

D’altra banda, cal considerar també que els boscos proporcionen un ampli conjunt de béns i serveis, aportant una sèrie de valors inherents a aquests espais, en sustentar gran part de la biodiversitat, la fixació de carboni, l’aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers, la reducció de l’erosió i els serveis associats a finalitats de lleure i científiques, en general beneficis socialment insubstituïbles. Aquesta multifuncionalitat aportada pels espais forestals cal preservar-la com a objectiu de primer ordre.

En un context actual d’abandonament de l’activitat rural, es pot preveure que cada vegada més sovint es produeixi grans incendis forestals, així com un increment de la freqüència d’episodis climatològics extrems (nevades, ventades i sequeres) de forma que cal mantenir i incrementar una silvicultura que redueixi la vulnerabilitat de les masses enfront dels incendis i fenòmens catastròfics en general.

 La gestió forestal garanteix la persistència de les masses forestals, compatibilitzant-la amb l’aprovisionament de béns i serveis dels boscos de forma sostenible en el temps, tot afavorint la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals, el desenvolupament socioeconòmic del territori, la creació de llocs de treball, la conservació de la biodiversitat i la prevenció dels riscos naturals.

 Així, el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 té com a finalitat establir l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per a assegurar-ne la conservació i garantir la producció de primeres matèries, potenciar l’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables, i mantenir les condicions que permetin un ús recreatiu i cultural d’aquests terrenys. En aquesta línia, el Govern va aprovar al març el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que entre els objectius principals promou l’establiment de circuits locals de subministrament de biomassa per produir energia tèrmica. I el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020) fa una aposta decidida per l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, proposant una estratègia singular específica en aquest àmbit, que inclou una sèrie de propostes concretes d’actuacions. A més, l’Estratègia Forestal 2020 de la Unió Europea introdueix el concepte de bioeconomia i identifica l’ús eficient i competitiu de la biomassa com un dels seus pilars. També cal tenir present el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.

 L’aprofitament energètic de la biomassa forestal és, per tant, una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la Generalitat. Així, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) realitza la gestió directa dels boscos declarats d’utilitat pública propietat de la Generalitat de Catalunya i de tots els boscos declarats d’utilitat pública propietat de 80 ajuntaments, amb els quals s’han signat convenis de gestió. El total de superfície afectada i gestionada de forma directa és de  401.484,59 ha. I per a consolidar aquests sistemes de gestió forestal i d’energia sostenible incentivats pel Govern, entre d’altres actuacions, cal promoure en els centres públics de més consum de diferents capitals de comarques del Pirineu i Terres de l’Ebre, la instal·lació de calderes de biomassa forestal, deixant com a instal·lació de reforç i/o backup, les calderes actuals amb consum de combustible fòssil. Així mateix, es vol incentivar el desenvolupament d’un pla d’estalvi i eficiència energètica en aquests centres.

 El model d’actuació proposat serà aplicable a altres comarques de Catalunya amb superfície forestal, considerant-se l’Acord aprovat avui com la fase inicial d’un projecte de futur aplicable al conjunt de comarques amb superfície forestal. Per dur a terme dita actuació, la intervenció de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), amb un elevat grau de transversalitat entre departaments i una gran experiència en gestió de contractes i manteniments d’edificis, facilita la gestió de la contractació de la instal·lació i manteniment de les calderes de biomassa i garanteix el seu bon funcionament. Tanmateix, la intervenció en la present actuació de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) aporta el seu coneixement i experiència en l’avaluació de l’eficiència energètica, motiu pel qual durà a terme el seguiment de les instal·lacions i l’anàlisi de les dades de desenvolupament del projecte.

 El DARP serà l’encarregat de coordinar les actuacions dels diferents Departaments de la Generalitat en relació a aquest Acord (Interior, Salut, Ensenyament, Agricultura i Benestar) i les entitats públiques, així com del subministrament i control de la biomassa forestal, com a combustible de les calderes. L’Acord també preveu encarregar a Infraestructures.cat el desenvolupament del pla d’estalvi i eficiència energètica dels equipaments que es detallen a l’annex, i que l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), en tant que coordinador del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, participarà en la redacció dels plecs tècnics de licitació en la mesa de contractació de la licitació a convocar per Infraestructures.cat per a donar compliment a l’encàrrec objecte del present acord, i en el seguiment de l’actuació.

ANNEX

 
 

Departament

Poblacions

PUIGCERDÀ

LA SEU D’URGELL

RIPOLL

GANDESA

SORT

PONT DE SUERT

TREMP

CAMPDEVÀNOL

VIC

MORA D’EBRE

PLANOLES

Interior

Mossos

Bombers

Mossos

Bombers

Mossos

Bombers

Mossos

Mossos

Mossos

Salut

CAP

CAP

CAP

Hospital Campdevànol

Hospital

Hospital

Ensenyament

IES Puigcerdà

IES Joan Brudieu

IES Abat Oliva

IES Gandesa

IES Hug Roger III

IES

IES Tremp

 

DARP

OC

Escola Agrària

Benestar i Família

Casal Gent Grant

Residència Mora d’Ebre