Info tècnica

Energies renovables
05 novembre 2014

El Departament de Cultura impulsa el Pla d’Eficiència Energètica dels equipaments patrimonials

  • El nou model permetrà racionalitzar els consums energètics i reduir-los entre un 15% i un 20% anual respecte els anys anteriors
  •  Assessors energètics i empreses de manteniment treballaran en una fórmula d’estalvis compartits en la qual seran retribuïts en funció d’aquests estalvis

 

El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ha posat en marxa l’aplicació del Pla d’Eficiència Energètica, un nou model d’eficiència energètica i de contractació i gestió de manteniment en els equipaments del patrimoni català. El nou model té com a objectiu gestionar els recursos dels museus, monuments i jaciments arqueològics d’una manera eficient i sostenible.

 Fins ara, els centres del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya no havien tingut mai cap model d’eficiència energètica; la contractació i gestió de manteniment estava unificada només en 9 dels 47 equipaments que gestiona. Ara, amb l’aplicació del nou model de contractació i gestió de manteniment, s’engloben tots els serveis de manteniment i el servei d’eficiència energètica a tots els centres d’una forma harmonitzada. Així, cadascun dels centres tindrà una empresa que realitzi el manteniment preventiu, normatiu i correctiu que es seleccionarà mitjançant una licitació oberta pluriennal segons àmbits geogràfics que garanteixi la proximitat de les empreses de manteniment amb els centres. D’aquesta manera, es racionalitza la contractació i els consums energètics del parc immobiliari, preveient una reducció d’entre el 15% i el 20% del consum energètic anual respecte els anys anteriors amb la conseqüent reducció dels gasos d’efecte hivernacle.

 El Pla d’Eficiència Energètica es centra en els edificis que consumeixen més de 20.000 €/any en energia; aquests equipament, en conjunt, consumeixen el 89% del consum energètic de tots els centres gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Aquests edificis són: el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Valldoreix, Sant Cugat del Vallès); el Museu d’Art de Girona (Antic Palau Episcopal, Girona); el Museu d’Història de Catalunya (Palau de Mar, Barcelona); el Museu d’Arqueologia de Catalunya (Antic Palau de les Arts Gràfiques, Barcelona); el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT. Plaça del Rei, Tarragona); el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Vapor Aymerich, Amat i Jover, Terrassa); el Monestir de Sant Pere de Rodes (Port de la Selva); els serveis centrals del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona / CASC (Antic Hospici de Pedret, Girona) i els serveis centrals del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT. Avinguda de Ramón y Cajal, Tarragona).

 Un Pla en tres fases

 La implementació del Pla d’Eficiència Energètica es desenvoluparà en tres fases. La primera s’inicia aquest mes de novembre amb la creació d’un Comitè d’Impuls que ha de vetllar per la correcta aplicació del Pla. Format per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, assessors energètics i les empreses de manteniment seleccionades, el  Comitè d’Impuls serà l’encarregat d’analitzar el parc immobiliari actual, monitoritzar, controlar els consums energètics i optimitzar la facturació dels consums de gas, electricitat i aigua. En aquest procés d’implementació les empreses de manteniment són agents fonamentals del procés de canvi de comportament energètic ja que han d’incorporar entre els seus estàndards de treball el Protocol de millora de l’eficiència energètica. Tant els assessors com les empreses implicades treballaran en una fórmula d’estalvis compartits en què seran retribuïts en funció d’aquests estalvis.

 Paral·lelament, el Departament de Cultura ha signat un conveni amb l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a través del qual es realitzarà el Protocol de millora de l’eficiència energètica d’edificis. El programa de formació de professionals qualificats contempla sessions formatives i una intervenció directa a cadascun dels edificis escollits. El grup d’alumnes, liderats per un professor expert, i en el qual hi participen els responsables de manteniment de cada equipament, realitzaran durant els propers mesos les següents actuacions: presa de dades de l’edifici, diagnosi d’eficiència energètica de l’edifici, programa i  pressupost d’implementació de millores.

 La implantació d’aquest protocol de millora es desenvoluparà durant la segona fase del Pla d’Eficiència Energètica, que tindrà lloc a inicis del 2015. Durant aquesta segona fase s’elaborarà un Pla d’Acció i es farà el control i seguiment dels consums a través del sistema SIE. Durant la tercera fase (2016) s’implementaran les modalitats de servei ESE (Empreses de Serveis Energètics i s’estudiarà la utilització d’energies renovables.

 El Protocol de millora d’eficiència energètica d’edificis que aplicarà el Pla d’Eficiència Energètica ha estat creat per l’Escola Sert (COAC) en el marc del Projecte europeu MARIE “Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement”, centrat en el aspectes tecnològics, normatius, formatius i financers relatius a la millora de l’eficiència energètica dels edificis i a la conscienciació de tots els agents respecte a la importància de la reducció del consum energètic en els edificis. El Projecte MARIE, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, està basat en bones pràctiques de projectes d’estalvi energètic ja realitzats i avaluats a l’àrea mediterrània. Segueix el procediment de la ISO 50001 i se centra en l’aplicació de mesures d’estalvi energètic que no requereixen inversió en benefici de l’eficiència energètica, de la reducció de l’impacte ambiental i de l’economia del propietari, garantint al mateix temps les condicions de confort i qualitat de vida.

més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=276227&idioma=0