Info tècnica

Electricitat, AT i BT
17 juny 2014

Documentació tècnica necessària per a contractar

Us informem dels canvis respecte a la tramitació de documentació per contractar subministrament elèctric.

Nueva imagen (2)

NO SERÀ NECESSARI PRESENTAR DOCUMENTACIÓ TÈCNICA en la sol·licitud de la contractació per:

  • a) Altes en segona ocupació en les que existeix un CIE informant en sistemes per a la mateixa activitat i potència igual o superior a la sol·licitada.
  • b) Reduccions o Ampliacions de potència que no superin la potència màxima admissible.
  • c) Canvis de tarifa, sempre i quan no estigui associat a un altrecanvi contractual.
  • d) Canvis de titularitat en els que no es modifiquen l’activitat ni la instal·lació. Si es modifica alguna d’aquestes, es sol·licitarà CIEBT segellat per una OC.
    Si la instal·lació té una antiguitat superior a 20 anys, la distribuïdora podrà realitzar posteriorment la inspecció de la instal·lació i/o sol·licitar documentació.

Consideracions sobre els LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA: (segons apartat 1 de la instrucció ITC-BT-28 del REBT – 2002)

Locals d’espectacles i activitats recreatives: Cines, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, places de toros, hipòdroms, parcs d’atraccions i fires fixes, sales de festa, discoteques, sales de jocs d’atzar.

Locals de reunió, treball i usos sanitaris:

  • Qualsevol que sigui la seva ocupació: Temples, museus, sales de conferències i congressos, casinos, hotels, bars, cafeteries, restaurants o similars, zones comunes en agrupacions d’establiments comercials, aeroports, estacions de viatgers, estacionament tancats i coberts per més de 5 vehicles, hospitals, ambulatoris, sanitaris, asils i guarderies.
  • Si la superfície útil ésde més de 40 m2: biblioteques, centres d’ensenyament, consultoris mèdics, establiments comercials, oficines amb presència de públic, residencies d’estudiants, gimnasos, sales d’exposicions, centres culturals, clubs socials i esportius.
    Tots aquells locals no contemplats en els apartats anteriors, quan tinguin una capacitat d’ocupació de més de 100 persones.

Podeu descarregartramitació de documentació per contractar subministrament elèctric.

Documentació tècnica per contractar