Notícies

01 juliol 2013

Desplaçament de treballadors a França per a treballs relacionats amb la construcció

franca_mapa
FISCALITAT
S’hauran de tenir en compte els diferents tipus d’establiment a França. El tipus vindrà donat per la durada de l’obra.IVA
Es liquidarà en funció del receptor del servei: si és empresa francesa per subjecte passiu d’IVA, o bé si és un particular (per tant, responsable l’empresa estrangera), s’haurà de liquidar a la Hisenda francesa. L’IVA per a les obres de renovació és del 7 %.

LABORAL
Els treballadors desplaçats estan sotmesos a les mateixes lleis, drets i regulacions que els treballadors nacionals.

CAIXA DE VACANCES I INCLEMÈNCIES DEL TEMPS
L’empresa haurà de sol·licitar a la Caixa de Vacances el pagament per cobrir, en cas d’atur per inclemències climatològiques, les vacances dels empleats.

NOTIFICACIÓ A INSPECCIÓ
L’empresa haurà de notificar a la Inspecció de Treball de la zona el desplaçament de treballadors des d’Espanya com a mínim 15 dies abans.

 

Més informació:
Assessoria laboral del Gremi
– Assessoria fiscal i comptable del Gremi
[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

 

Una empresa establerta com a sucursal a França tindrà obligació de presentar comptes anuals i pagar l’Impost de Societats francès, però no tindrà forma jurídica a França. Aquesta empresa s’haurà d’inscriure al Registre Comercial francès. El codi comptable és pràcticament el mateix que a Espanya. Qualsevol obra efectuada a França obligarà l’empresari a tenir un representant fiscal per tal que liquidi els impostos.

Fiscalitat
Si la durada dels treballs que cal realitzar supera els 12 mesos, s’entén que es tracta d’un establiment permanent a França, i per tant la nostra empresa estarà sotmesa a la mateixa legislació fiscal que qualsevol empresa local. Si el treballador es desplaça per un període superior a sis mesos i l’empresa espanyola no està establerta a França, se li haurà d’aplicar una retenció del salari que es liquidarà a la Hisenda francesa. Si es tracta d’un desplaçament ocasional, el prestatari del servei haurà de considerar les obligacions fiscals derivades de l’IVA (TVA).

IVA
Si el destinatari és una empresa francesa (subjecte passiu d’IVA a França) s’aplica la regla d’inversió del subjecte passiu. El prestatari dels serveis facturarà sense IVA i l’obligació declarativa recaurà en el receptor del servei. Cal que a la factura s’indiquin els números d’IVA intracomunitaris de l’empresa espanyola i de la francesa.

Si el receptor del servei és un particular, la responsable fiscal és l’empresa estrangera, que haurà de donar-se d’alta a la Hisenda francesa i presentar els següents documents:

  • Certificat de la condició de subjecte passiu de l’IVA.
  • Número d’IVA intracomunitari.
  • Registre de Comerç.
  • Escriptures de constitució (excepte els autònoms).
  • Traducció al francès de les escriptures.
  • Còpia del DNI del gerent o administrador.

Laboral
Els treballadors desplaçats a França i de nacionalitat pertanyent a la Comunitat Europea, contractats per empreses espanyoles amb un contracte indefinit, estan subjectes a les mateixes lleis, drets i regulacions que els assalariats nacionals, en particular les referents a remuneracions, durada del treball, hores extraordinàries, higiene i seguretat i medicina en el treball.

Els treballadors desplaçats poden mantenir aquesta condició (i per tant, cotitzar i estar sota la protecció de la Seguretat Social espanyola) durant un màxim de 12 mesos prorrogables a 24 mesos. Abans de sortir del país hauran d’informar del desplaçament a la Seguretat Social per mitjà del document E-203.

Les empreses hauran de presentar una declaració a la Inspecció de Treball del lloc on s’efectua la prestació (a França) com a mínim 15 dies abans de produir-se el desplaçament.

A França, totes les empreses, hauran d’afiliar-se a la Caixa de Vacances “Caisse Congé Intemperies” per assegurar el pagament de les vacances dels empleats i cobrir el pagament en cas d’atur per inclemències climatològiques. S’haurà de presentar la petició d’inscripció directament a la Caixa i, segons si les tasques desenvolupades són exteriors, (el desenvolupament de les seves tasques es podrien veure afectats pel temps) estaran obligades a liquidar-ho. El càlcul serà aproximadament sobre un 20 % del salari brut, i la Caixa de Vacances assumirà un màxim de 55 dies a l’any d’intempèrie.

Si una empresa espanyola contracta els serveis d’un treballador francès, obligatòriament s’haurà de registrar com a empresa a França i obtenir un CIRET (equivalent al CIF a Espanya). Les cotitzacions no es faran a través de la Seguretat Social francesa, sinó d’Estrasburg.

Aproximadament, el cost de la Seguretat Social a França per a una empresa és del 40 % del salari brut, i els costos socials per a un treballador són aproximadament del 20 % del salari. Les condicions econòmiques del treballador desplaçat han de ser com a mínim iguals a les d’un treballador francès (el seu SMI és de 1.425 €).

Els documents aportats a França corresponents als treballadors desplaçats hauran d’estar degudament traduïts al francès (contracte de treball, nòmina, Prevenció de Riscos Laborals, assegurança de Responsabilitat Civil Internacional, horaris de treball i dies de vacances i festius).

La realització de més de 35 hores setmanals (jornada màxima permesa a França), i fins a 43 hores setmanals, es cotitzarà amb un 25 % addicional. A partir de 43 hores, el plus de cotització serà del 50 %, però s’haurà de demanar prèviament una autorització administrativa a l’Administració francesa.

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.