Formació

Categoria: Cursos per l'obtenció de la competència professional per actuar com a instal·lador Inici: 01/03/2021
Durada: 100 hores
Estat: Curs Finalitzat

17 febrer 2021

Competència Professional d’Instal·lador – Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

CALENDARI: Del dilluns 1 de març al dilluns 10 de maig de 2021 – 100 hores.

DIES I HORARI D’IMPARTICIÓ: Dilluns i dimecres  de 17:00 a 21:00 h. I els divendres 5 i 19 de març, 16 i 30 d’abril i 7 de maig.

PREU AGREMIATS: 1.070,00 €     –     PREU NO AGREMIATS: 1.630,00 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats. 

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

Les taxes dels drets d’examen de la Generalitat de Catalunya no estan incloses en el preu de curs.

OBJECTIUS: Obtenir la Competència Professional d’Instal·lador – Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (ITE). Inclou el Certificat Personal per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de GF.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Sol·licitud d’inscripció al curs.
  • Fotocòpia del DNI vigent. Si és la primera inscripció, adjuntar document signat RGPD.
  • Certificat original d’empresa acreditant l’experiència com a mínim de 2000 hores treballades com a tècnic, durant els darrers 10 anys Expedit per una empresa Instal·ladora/mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis on hi consti el número de Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) i vida laboral actualitzada. l’Empresa que certifica ha de constar en la vida laboral de l’alumne. La Generalitat accepta únicament les següents categories professionals per justificar que l’interessat disposa d’experiència laboral com a tècnic: els grups de cotització 1, 2, 3, 8 ó 9.
  • Els treballadors que estan cotitzant en Règim d’autònoms per tenir una relació de parentiu amb el titular de l’empresa instal·ladora, a més a més del certificat d’empresa, hauran de presentar els rebuts d’autònoms o nòmines corresponents al període de temps a justificar i el document d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social (model TA.0521/2-C) on quedi constància que exerceix l’activitat com a col·laborador familiar. O bé presentar un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social on es faci constar el període de temps en què el treballador ha estat donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms com a col·laborador familiar del titular de l’empresa.
  • Els treballadors que estan cotitzant en Règim d’autònoms i són socis de l’empresa han de presentar la fotocòpia de l’escriptura de constitució.

AFORAMENT: Màxim 12 alumnes. Se seguiran les mesures d’higiene i seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

0561112A5 COMPETÈNCIA PROFESSIONAL ITE_INICI 01/03/21

  • Avís legal
  • Política de privacitat
    * Camps Obligatoris