Formació

Categoria: Cursos Carnet d'Instal·lador Inici: 07/11/2018
Durada: 100 hores
Estat: Curs Finalitzat

16 abril 2018

Carnet d’Instal·lador – Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

CALENDARI: Del dimecres 7 de novembre de 2018 al dilluns 11 de febrer de 2019 – 100 hores.

DIES I HORARI D’IMPARTICIÓ: Dilluns i dimecres de 17:00 a 21:00 h.

PREU AGREMIATS: 990,00 €     –     PREU NO AGREMIATS: 1.436,00 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats. 

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

Les taxes dels drets d’examen de la Generalitat de Catalunya no estan incloses en el preu de curs.

OBJECTIUS: Obtenir el carnet d’Instal·lador – Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (ITE). Inclou el Certificat Personal per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de GF.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Sol·licitud d’inscripció al curs.
  • Fotocòpia del DNI vigent. Si és la primera inscripció, adjuntar document signat RGPD.
  • Certificat original d’empresa acreditant l’experiència com a mínim de 2000 hores treballades com a tècnic, durant els darrers 10 anys Expedit per una empresa Instal·ladora/mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis on hi consti el número de Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) i vida laboral actualitzada. l’Empresa que certifica ha de constar en la vida laboral de l’alumne. La Generalitat accepta únicament les següents categories professionals per justificar que l’interessat disposa d’experiència laboral com a tècnic: els grups de cotització 1, 2, 3, 8 ó 9.
  • Els treballadors que estan cotitzant en Règim d’autònoms per tenir una relació de parentiu amb el titular de l’empresa instal·ladora, a més a més del certificat d’empresa, hauran de presentar els rebuts d’autònoms o nòmines corresponents al període de temps a justificar i el document d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social (model TA.0521/2-C) on quedi constància que exerceix l’activitat com a col·laborador familiar. O bé presentar un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social on es faci constar el període de temps en què el treballador ha estat donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms com a col·laborador familiar del titular de l’empresa.
  • Els treballadors que estan cotitzant en Règim d’autònoms i són socis de l’empresa han de presentar la fotocòpia de l’escriptura de constitució.

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

Curs finalitzat. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat