Info tècnica

Electricitat, AT i BT / Notícies
26 setembre 2014

Catalunya disposarà d’un enllumenat exterior que disminuirà en un 40% el seu consum elèctric

25-09-2014

  • El Projecte de Decret d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn ja és a informació pública
  • S’estableixen les bases legals perquè Catalunya augmenti l’eficiència de l’enllumenat exterior i disminueixi el consum elèctric, triplicant l’estalvi que s’aconsegueix amb el canvi horari d’estiu en avançar una hora el rellotge
  • A llarg termini, es produirà una reducció de la despesa energètica de més de 100 M€ anuals i una disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) superior a 150.000 t CO2eq, que equivalen a les emissions d’uns 110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l’any
  • Es prioritzarà la renovació, durant els propers 4 anys,  d’aparells i d’instal·lacions obsoletes i ineficients, actuacions que comportaran una reducció addicional de la despesa energètica de més de 18 M€ anuals i d’un estalvi d’emissions de GEH de 31.000 t CO2eq / any

El Govern de la Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública el Projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu principal es centra en la reducció de la despesa energètica, instant a la implementació dels sistemes tecnològics i de gestió de l’enllumenat exterior de major eficiència energètica, alhora que persegueix la millora ambiental de l’espai nocturn i la reducció de les emissions contaminants associades a la generació elèctrica necessària per a l’enllumenat. La proposta normativa se centra en les característiques que han de complir les instal·lacions d’il·luminació exterior de nova implantació, promovent la utilització de les millors tecnologies d’il·luminació, eficients energèticament i respectuoses amb l’entorn, tot vetllant per una il·luminació de qualitat.

Amb l’aplicació de la norma, Catalunya disposarà d’un enllumenat exterior més eficient, amb una disminució final del 40% en el seu consum elèctric i del 34% en la potència elèctrica mitjana instal·lada. Aquesta reducció permetrà estalviar cada any més de 500 GWh d’energia elèctrica, o sigui, que triplicarà l’estalvi que aconsegueix el país amb el canvi horari d’estiu en avançar una hora el rellotge.

La norma també contribuirà a la reducció de l’emissió d’altres gasos contaminants de l’atmosfera com són els òxids de nitrogen (NOx) i el monòxid de carboni (CO).

Enllumenats exteriors
Actual
Futur
Estalvi
Reducció
Factura elèctrica anual en Md’€
237
135
102
36%
Potència instal·lada en MW
319
211
108
34%
Consum anual d’energia en GWh
1.319
805
514
39%
Emissions de GEH en t CO2eq
395.700
241.500
154.200
39%
Contaminació atmosfèrica anual en t CO
8.000
4.900
3.100
39%
Contaminació atmosfèrica anual en t NOx
19.000
11.600
7.400
39%
EFS. Llum emesa al cel en Mlm
7.400
5.300
2.100
28%

A banda, la proposta prioritza la renovació d’aparells i d’instal·lacions obsoletes i ineficients, com els fanals que emeten més de la meitat de la llum al cel, i que per tant utilitzen làmpades amb potències més elevades de les que serien necessàries, i les làmpades de vapor de mercuri, tecnologies que caldrà canviar per raons mediambientals i d’eficiència energètica. Això incentivarà que el sector de la il·luminació generi activitat econòmica per millorar els enllumenats exteriors existents, amb unes inversions estimades d’uns 110 milions d’euros els propers 4 anys, que comportaran una reducció del consum elèctric anual d’uns 100 GWh i un estalvi econòmic de 18 M€/any.

 La reducció de la contaminació lumínica es basa en 4 principis bàsics:

  • Utilitzar la quantitat de llum justa que sigui necessària per fer l’activitat que es vol desenvolupar.
  • Utilitzar tecnologies d’il•luminació de qualitat, eficients i respectuoses amb el medi.
  • Dirigir la llum només a l’àrea que es vol il·luminar.
  • Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat.

La documentació sobre el Projecte de Decret és a disposició del públic i es pot consultar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat  (http://www.gencat.cat/territori). El termini per presentar al·legacions és de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al DOGC.

més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=274952&idioma=0