Info tècnica

Energies renovables / General / Notícies
22 febrer 2016

Auditores energètiques per grans empreses

El Butlletí Oficial de l’Estat del 13 de febrer de 2016 publicava el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es trasllada parcialment la Directiva 2012/27/UE d’Eficiència Energètica.

El més rellevant del seu contingut és que impulsa l’eficiència energètica en àmbits com els de les auditories energètiques, acreditació d’auditors i proveïdors de serveis energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia; però deixa al marge de la seva regulació la part de comptabilització de consums.

L’obligació d’instal·lar repartidors de costos en les calefaccions centrals, que es preveia que fos recollida en el nou text, queda per tant posposada fins a una posterior regulació.

Auditories energètiques

El Reial decret estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per a les grans empreses de més de 250 treballadors o de més de cinquanta milions d’euros de volum de negoci.

Les auditories energètiques hauran de cobrir, almenys, el 85 per 100 del consum total d’energia del conjunt de les seves instal·lacions i hauran de realitzar-se, almenys, cada quatre anys.

Les empreses tindran un termini de nou mesos* per realitzar les auditories i podran substituir-les a més per un sistema de gestió energètica o ambiental i incorporar certificats d’eficiència energètica d’edificis en vigor.

Les auditories seran realitzades per auditors energètics professionals que compleixin amb els requisits de qualificació que s’estableixen en el Reial decret sense perjudici que també podran realitzar-se per personal intern qualificat.

Proveïdors de serveis energètics

El Reial decret estableix els requisits per a l’exercici de l’activitat professional de proveïdors de serveis energètics, que hauran d’acreditar la seva qualificació en matèria energètica mitjançant titulació universitària o de Formació Professional, o ben acreditant la seva competència professional teòrica i pràctica.

Veure RD complet publicat en el B.O.E. . aquí

més informació: http://www.conaif.es/pages/prensa/detalle.php?m=7&idPrensa=2989&idPrensa_tipo=1