Info tècnica

Calefacció-clima ITE
25 març 2014

Anàlisi de la combustió segons la legislació vigent


testo fig2 - Medició de la combustió en una caldera domèstica
Mesurar els productes de la combustió és actualment un procés obligatori en les inspeccions que es realitzen en els sistemes generadors de calor. Els analitzadors de combustió permeten realitzar aquest mesurament comprovant els valors límit de les emissions establertes en l’actual legislació i, al seu torn, el mesurament de la combustió ens aportarà la informació necessària per aconseguir optimitzar el sistema de combustió i reduir així el seu consum de combustible.

L’analitzador de combustió és un instrument de mesura portàtil que incorpora dues sondes de temperatura per mesurar la temperatura ambient i la temperatura dels fums, dos sensors electroquímics per mesurar les concentracions d’O2 i CO i un manòmetre per realitzar el mesurament del tir. Mitjançant aquests paràmetres mesurats, l’analitzador calcula la resta de paràmetres de la combustió necessaris per interpretar la mesura (el CO2, les pèrdues de calor, el rendiment, l’excés d’aire…).

Per poder interpretar els valors de l’analitzador de combustió, ens hem de fixar en el diagrama de combustió (fig. 1). Com podem comprovar, la combustió s’ha de situar a la franja taronja, la qual equival al valor inferior de les pèrdues de calor a la sortida dels productes de la combustió. La combustió sempre s’ha de produir amb un cert excés d’aire per arribar al seu valor màxim d’eficiència i evitar concentracions elevades de CO, que indicarien una combustió amb defecte d’aire.

testo fig1 - Diagrama de combustió

El procediment per realitzar aquesta mesura consisteix a encendre l’analitzador i esperar 30 segons fins que s’iniciï la seva fase zero d’inicialització, en la qual l’instrument es prepara per al mesurament. Finalitzada la fase zero, s’introdueix la sonda de fums a la sortida dels productes de la combustió. Aquesta sonda s’ha d’introduir just al centre de la sortida dels productes de la combustió, el qual coincideix amb el valor màxim de la temperatura de fums (fig. 2). Un cop introduïda correctament la sonda, s’inicia el mesurament dels productes de la combustió. Passats dos minuts, els valors mesurats pels sensors d’O2 i CO seran estables i podrem donar per finalitzada la mesura i interpretar i reportar els seus valors.

La legislació vigent incorpora el mesurament dels productes de la combustió en dos Reials Decrets que exigeixen la seva mesura:

  • Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (RD 919/2006)

Aquest Reial Decret s’aplica únicament quan la combustió és produïda per un combustible gasós. El RD 919/2006 fa referència a les normatives UNE-60670, que indiquen el correcte procediment de mesura i els valors límit que han de complir els sistemes generadors de calor de gas en els seus mesuraments. Segons les normatives UNE-60.670-10 i UNE-60.670-13, hem registrar sempre el valor del CO corregit dels productes de la combustió, que no han de sobrepassar en cap cas les 1.000 ppm, i en el cas que el cremador sigui de tir natural hem de registrar un valor de depressió en el tir i un valor de CO en l’ambient que ha de ser inferior a 15 ppm.

Les normatives UNE 60670 també indiquen que els instruments de mesurament han de ser calibrats com a mínim un cop cada dotze mesos.

  • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RD 1027/2007)

La seva Instrucció tècnica 3.4.1 indica que s’ha de realitzar una avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor. Aquest rendiment a potència útil nominal ha de tenir un valor no inferior al 80 %. L’empresa mantenidora, a més, haurà d’efectuar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant els valors d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la següent taula:

Mesures de generadors de calor Periodicitat
20 kW < P ? 70 kW 70 kW < P ? 1000 kW P > 1000 kW
  1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador de calor
2 a 3 m m
  1. Temperatura ambient del local o sala de màquines
2 a 3 m m
  1. Temperatura dels gasos de combustió
2 a 3 m m
  1. Contingut de CO i CO2 en els productes de la combustió
2 a 3 m m
  1. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids
2 a 3 m m
  1. Tir en la caixa de fums de la caldera
2 a 3 m m

(m: una vegada al mes; 3 m: cada tres mesos, la primera a l’inici de la temporada; 2 a: cada dos anys)

Instruments Testo SA és la filial a Espanya del grup Testo AG, compost per 30 filials i 80 distribuïdors a tot el món. Testo, que té les seves oficines centrals a la Selva Negra (Alemanya), és líder mundial en la investigació, fabricació i comercialització d’equips per a l’anàlisi de gasos de combustió. Aquest lideratge està consolidat gràcies a la forta inversió en R+D, que ronda el 15 % de la seva facturació anual, motiu pel qual els seus instruments se situen sempre a l’avantguarda de la tecnologia de mesurament.

David Rius
Product Manager d’Instrumentos Testo SA