Notícies

11 maig 2015

Ajuts a l’eficiència i l’estalvi energètic per PIME i indústria

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Termini: 6 de maig de 2015 fins 5 de maig de 2016 (o a l’esgotament dels fons)

Pressupost inicial: 49.016.421 euros

Beneficiaris: PIME o grans empreses, en instal·lacions del sector industrial, el CNAE de les quals 2009 es trobi dins dels que es relacionen en la base setena o per empreses de serveis energètics.

Tramitació: El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d’acompanyar a la mateixa, serà publicat en la web de l’IDAE.

Inversions elegibles 

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials (inversió elegible entre 75.000 i 4.000.000€). La proporció econòmic-energètic màxima ha de ser de 14.379 euros (inversió elegible)/tep (estalvi energia final), i el seu període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal·lació executada, o els 15 anys.

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials (inversió elegible entre 30.000 i 4.000.000€). La proporció econòmic-energètic màxima ha de ser de 4.501 euros (inversió elegible)/tep (estalvi energia final), ha de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica, i el seu període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal·lació executada, o els 15 anys.

Import de l’ajut: 30% de la inversió elegible.

Costos elegibles: elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d’execució de l’obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions); els equips, materials i instal·lacions auxiliessis necessàries, els costos de transport, els d’assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l’execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l’obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. No inclou tasses o impostos (excepte IVA no suportat), i costos propis (personal, funcionament o despeses generals). Només factures amb data posterior a la data de sol·licitud.

Règim: Reglat (Concurrència competitiva simple: atorgant-se les sol·licituds que compleixin amb tots i cada un dels requisits establerts, per ordre de data de registre de la sol·licitud).

Compatibilitat:  amb qualssevol altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat, per qualssevol Administració pública o organismes o ens públics, nacionals o internacionals.