Info tècnica

Electricitat, AT i BT / General / Notícies
11 maig 2015

Ajuts a enllumenat exterior

Enllumenat exterior

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector d’enllumenat exterior municipal que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Termini: 6 de maig de 2015 fins 5 de maig de 2016 (o a l’esgotament dels fons)

Pressupost: 36.000.000 euros

Beneficiaris: els Ajuntaments, les Diputacions Provincials o entitats locals equivalents, les Mancomunitats o Agrupacions de municipis espanyols i les entitats públiques concessionàries de la gestió de serveis públics municipals espanyols que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofertin béns o serveis en un determinat mercat.

Tramitació: El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d’acompanyar a la mateixa, serà publicat en la web de l’IDAE.

Actuacions elegibles 

Totes aquelles que comportin la reducció de la potència lluminosa de les instal·lacions d’enllumenat existents, mitjançant la substitució dels actuals equips d’enllumenat per lluminàries de major rendiment, per fonts de llum de major eficiència i/o per equips electrònics de regulació i control, i que permetin:
– Reduir el consum d’energia elèctrica en enllumenat en, almenys, un 30%,
– Regular els nivells d’il·luminació segons diferents horaris nocturns i tipus de vies, ajustant-se a les necessitats dels ciutadans.
– Adequar les instal·lacions existents als preceptes establerts al Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries (R.D. 1890/2008), i al Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
La qualificació energètica de la nova instal·lació haurà de ser A o B i haurà de complir amb els requeriments d’il·luminació, qualitat i confort visual reglamentats.

Característiques de l’ajut.

L’import màxim del préstec reemborsable que es concedirà es calcularà d’acord amb la fórmula següent, on PL és el nombre de punts de llum a substituir:
Import del préstec màxim reemborsable (€) =600 × PL

a)    Import del préstec: Es podrà sol·licitar fins al 100% de la inversió elegible. Amb un màxim de 4.000.000 € i un mínim de 300.000 euros.

b)    Tipus d’interès: 0,0 %.

c) Termini màxim de vigència dels préstecs: 10 anys (que inclou un màxim de 12 mesos de manca).

d) Comissió d’obertura, estudi i cancel·lació: Exempt.

e) Garantia: exempt.

f) Forma d’amortització: Mensual a partir de la data de l’inici del període d’amortització del préstec, amb quotes constants durant tota la vigència del préstec.

Costos elegibles: l’elaboració, pel tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa d’obra, els costos d’execució de l’obra civil associada a l’actuació i els de muntatge de les instal·lacions, en el seu cas; els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries que puguin justificar-se mitjançant factura expedida al seu favor (data posterior a la de sol·licitud), i justificant de pagament corresponent de l’esmentat sol·licitant i beneficiari al proveïdor. No es consideraran, per tant, elegibles les despeses pròpies (personal, funcionament o despeses generals). Podrà ser elegible, i per tant finançable, l’IVA suportat, sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació. No s’inclouran llicències, taxes, impostos o tributs.

La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d’adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d’enllumenat.

Règim: Reglat (Concurrència competitiva simple: atorgant-se les sol·licituds que compleixin amb tots i cada un dels requisits establerts, per ordre de data de registre de la sol·licitud).

Compatibilitat:  amb qualssevol altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat, per qualssevol Administració pública o organismes o ens públics, nacionals o internacionals.

més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_subvencions_i_ajuts/pice_ajudes_vigents/idae-ajuts-a-leficiencia-i-estalvi-energetic/

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.