Info tècnica

Telecomunicacions
05 novembre 2014

Adaptació de les instal·lacions d’antenes col·lectives de TDT

  
1r. Des del 26 d’octubre tots els ciutadans han de sintonitzar els televisors a través del menú del comandament, visquin o no en un edifici amb antena col·lectiva. La sintonització és obligatòria per no perdre l’oferta televisiva, ja que si no es realitza aquesta acció, es deixaran de veure alguns canals de televisió. 
2n. Abans de final d’any, les comunitats de propietaris que tinguin antena col·lectiva, a més, s’han de posar en contacte amb un instal·lador de telecomunicacions registrat, perquè realitzi les adaptacions necessàries en les instal·lacions d’antena col·lectiva de l’edifici que amplifiquen la recepció dels canals emesos, i posteriorment sintonitzar. 
3r. Consulteu el pla d’ajudes per compensar els costos derivats de l’adaptació dels edificis afectats: Ajudes Dividendo i Ajudes per a l’adaptació de les instal·lacions d’antena col·lectiva de TDT 

Recomanacions:

 • Contacteu amb una empresa instal·ladora de telecomunicacions registrada
 • Informeu-vos de les tarifes de preus: mà d’obra, desplaçament, peces…abans de contractar el servei.
 • Compareu preus.
 • Sol·liciteu el pressupost previ per escrit. És obligatori que us facin un pressupost previ, llevat que renuncieu expressament a l’elaboració del pressupost, amb un escrit a mà i amb la vostra signatura.
 • Les dades mínimes del pressupost són:
   •  identitat del/de la prestador/a del servei, amb el nom o raó social, NIF i adreça física.
   •  motiu del servei, amb les operacions que s’han de fer.
   •  despeses que heu de satisfer, de manera desglossada i import de les peces/recanvis.
   •  termini de validesa del pressupost.
   •  data prevista d’inici i durada del servei.
   •  data del pressupost i signatura d’una persona responsable de l’empresa.
   •  data de l’acceptació o rebuig del pressupost amb espais per signar cadascuna de les opcions.
 • Tingueu en compte que el pressupost no acceptat es pot cobrar si s’ha indicat així en la tarifa o cartell de preus o si us han informat expressament. L’import no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corresponent al temps real emprat per elaborar el pressupost.
 • Teniu dret a una factura degudament desglossada. L’import de la factura no pot ser superior a l’import pressupostat i ha d’incloure:
   1.  nom o raó social del/ de la prestador/a, NIF i adreça. 
   2.  conceptes/activitats en què ha consistit el servei. 
   3.  imports dels conceptes/activitats. 
   4.  impostos/taxes aplicables i import. 
   5.  temps de garantia del servei. 
   6.  data de prestació del servei. 
 • Els treballs realitzats hauran de quedar garantits durant un període mínim de 6 mesos des de la data de finalització.
 • Els instal·ladors estan obligats a disposar de Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia, a fi de lliurar-los a les persones usuàries, en cas que aquests ho sol·licitin
 • És una garantia contractar amb una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.

més informació: http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=87&idioma=1