Notícies

25 març 2019

Taula salarial Grup 8 actualitzada – SMI 2019

El Gremi Informa

Circular núm.: 29 – 25.03.2019
Us informem que amb l’aprovació del RD 1462/2018 de 21 de desembre, que fixa el salari mínim interprofessional, per a l’any 2019, aquest a passat a ser de 30€/dia a 900€/mes.
Amb la finalitat d’adaptar el Conveni el citat Reial Decret, la Comissió Paritària del Conveni d’Indústries Siderometal·lúrgiques reunida el passat 15 de febrer va acordar les noves taules corresponents al Grup 8 del Conveni d’Insdústries Siderometal·lúrgiques del Metall de la província de Girona, per a l’any 2019, adaptades al Salari Mínim Interprofessional aprovat.
Amb data 20/03/2019, ha estat publicada al BOP la resolució del Departament de Treball, afers socials i famílies, que posa la inscripció de l’acord signat de l’adaptació del Conveni i la seva publicació.
Així doncs, les taules salarials vigents del Conveni del Metall per a l’any 2019, es mantenen exceptuant el Grup 8 que queda fixat de la següent manera:

 
 
 
 
 
 
Actualització taules salarials Conveni-SMI 2019 – aquí
 
Per a més informació:
GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
info@elgremi.cat
Telèfon 972 213 566
 gremi