Notícies

25 març 2019

12 de maig 2019 – Obligatori tenir implantat un registre de la jornada efectiva de treball

El Gremi Informa

Circular núm.: 28 – 21.03.2019

Us informem que a partir del 12 de maig de 2019, les empreses hauran de registrar obligatòriament el “dia a dia” de la jornada realitzada per cada persona treballadora, a temps complet o parcial. (Segons el RD llei 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral)
Caldrà  establir un sistema de fitxatge a l’entrada i a la sortida del treball.
El tipus de registre podrà ser: manual, analògic o digital. Ha de ser un sistema invariable i fiable, que reflecteixi cada dia l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada.
No es consideren registre de jornada ni els calendaris laborals ni els quadrants horaris.
El registre de jornada s’organitzarà i es documentarà, mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o bé, decidit per l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.
Cal destacar:

  • L’obligatorietat entrarà en vigor: 12 de maig de 2019
  • Conservació dels registres: les empreses hauran de guardar aquests registres durant quatre anys
  • Disponibilitat dels registres: romandran a disposició dels treballadors, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Per tant, cal que en el centre de treball hi hagi el registre de jornada.
  • Incompliments: Es considerarà infracció GREU no tenir el registre de jornada, sancionable amb una multa de fins a 6.250,-€

LABOREX, s’ofereix per revisar el sistema de registres, per verificar que compleixen amb aquesta obligació i evitar possibles sancions. També recomana l’aplicació informàtica: LABORTIME (permet fer el registre des de qualsevol dispositiu: ordinador, tauletes o mòbils)
Circular informativa de LABOREX: Obligatorietat d’implantar un registre de la jornada efectiva de treball – aquí

Per més informació:
Laborex Assessors Laborals
Servei d’assessorament laboral del Gremi.

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
info@elgremi.cat
Telèfon 972 213 566
gremi