Info tècnica

Gestió de residus
12 març 2015

??Repercussions per als fabricants de productes AEE del nou Reial decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics

L’aplicació d’aquesta normativa afecta fabricants de productes AEE, responsables de la recollida d’aquests residus i responsables de la seva gestió

L’ Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya ha elaborat un apunt al seu bloc que destaca les principals novetats del Reial decret 110/2015 de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE), que és transposició de la Directiva 2012/19 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol del 2012:

Per als fabricants i distribuïdors s’introdueixen novetats com:

    • Fomentar la preparació per a la reutilització d’aquests residus i establir requisits per a la seva reparació, d’aquesta manera es permet posar al mercat el mateix producte un cop reparat.
    • Els establiments de venda d’aparells elèctrics amb superfície de més de 400 m2 han de preveure la seva recollida de manera gratuïta per als usuaris finals, i sense obligació de compra d’un AEE de tipus equivalent.
    • A la venda on-line d’aparells elèctrics o electrònics es garanteix que els compradors puguin lliurar els residus que generin, de la mateixa manera que a les botigues físiques.
    • Els productors d’AEE domèstics, constituïts en sistemes individuals o col·lectius, han de subscriure una garantia financera que assegura el finançament de la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) procedents dels aparells que ells mateixos han posat al mercat.

Per a l’administració:

    • Caldrà incorporar eines per millorar el control i supervisió de la gestió d’aquests residus i aclarir l’activitat dels agents que intervenen en el procés i les seves obligacions. D’aquesta manera es millora la traçabilitat d’aquests residus. Els objectius de gestió de residus seran exigibles també a nivell autonòmic.

 

Podeu descarregar el Reial decret 110/2015 de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE): http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1762