Impresos, certificats i butlletins

IMPRESOS DE L’OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (OGE)

Descàrrega de certificats i butlletins oficials (NO CAL CODI AGREMIAT)

Accedeix als impresos de certificats i butlletins publicats a el web de l’ Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquests impresos són gratuïts  i oficials per presentar davant l’administració.

Podeu trobar tota la documentació per realitzar  la legalització diferents instal·lacions:

DESCARREGAR MODEL: Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’una instal·lació de seguretat industrial

Accés Oficina Virtual de tràmits

 Com es fa el tràmit d’alta/ modificació/ baixa de la instal·lació?

IMPRESOS GREMI D’INSTAL.LADORS DE GIRONA

Descàrrega d’impresos (CAL CODI AGREMIAT)

El Gremi disposa al seu servei la documentació  que tenen un contingut establert oficialment  i els ha d’editar la pròpia empresa instal·ladora:

 • Instal·lació elèctrica (Baixa i Alta tensió):
  – Model de certificat de distància de línees elèctriques (provisional d’obres).
  – Model de certificat de reconeixemnt d’instal.lació per manca d’entecedents per a instal.lacions de AT i BT.
  – Model de declaració responsable de pèrdua de documentació justificativa de la inscripció AT i BT.
  – Contingut de la memòria tècnica simplificada de BT.
  – Comparador de preus d’energia
  – Endesa Distribució Elèctrica (documentació d’Obertura de peticions de subministrament, sol·licitud connexió autoconsum, etc)
 • Instal·lació de gas (gas natural, gas propà, butà i  metà).
  – Aclariment dels impresos de gas no canalitzat.
  – Llibre de manteniment per instal.lacions d’emmagatzematge de G.L.P (dipòsits fixos pel consum en instal.alcions receptores).
  – Parte de trabajo para APMR (Model de revisió i manteniment per enviar a Conaif-Sedigas)
  – Comparador de preus d’energia.
 • Instal·lació d’emmagatzamatge de productes petrolífers.
  - Aclariment dels impresos necessaris per a la legalització del gasoil per a ús propi.
  – Memòria tècnica – dipòsit de gasoil per a ús propi.
  – Certificat revisió dipòsit existent per a ús propi (revisions cada 5 i 10 anys)
 • Instal·lació de la prevenció de la legionel·losi
  - Exemple Pla Autocontrol ( plànol de la instal·lació amb els punts crítics, programa de manteniment, programa de tractament de l’aigua, programa de neteja i desinfecció, registres…) NOU
  – Certificat de neteja i desinfecció.
  – Registre de control de la temperatura de l’aigua dels acomuladors.
  – Registre de control d’obertura d’aigua d’aixetes no utilitzables.
  – Registre per purgar el fons del dipòsit.
  – Registre revisió i desinfecció tèrmica anual i protocol de neteja i desinfecció de la xarxa d’aigua sanitària.
  – Model de contracte de manteniment per la prevenció de la legionel.losi.
 • Instal·lació de contra- incendis
  – Model de certificat de manteniment d’instal.lció contra incendis
  – Model de certificat d’instal.lació contra incendis.
  – Model de certificat de proves de pressió de canonades.
  – Model de contracte d’arrendament de serveis
 • Instal·lació d’aigua (fontaneria i sanejament).
  - Certificat per a les proves de pressió de la xarxa de canonades de bastiment d’aigua (fontaneria).
  – Certificat per a les proves de pressió de la xarxa de canonades d’evacuació d’aigua (sanejament).
 • Instal·lació tèrmica (calefacció, ACS, climatització i plaques solars).
  – Models de contractes de manteniment (caldera, ACS, plaques solars, aire acondicionat, etc.).
  – Registre de manteniment ITE.
  – Dictamen de manteniment d’instal·lacions de calefacció i ACS – potència útil nominal menor o igual a 70 kW (Operacions de manteniment preventiu)
  – Dictàmen de manteniment d’instal·lacions de climatització –  potència útil nominal menor o igual a 70 kW (Operacions de manteniment preventiu)
 • Instal·lació frigorífica.
  – Model de llibre de registre d’instal.lació frigorífica.
  – Registre de gasos fluorats
  – Control de fuites (control de fugas) NOU
  – Cartell de Seguretat per instal·lacions frigorífiques.  NOU

VENDA DE MATERIAL A LES OFICINES DEL GREMI

A les oficines del Gremi hi ha a la venda el següent material:

  • Instal.lació elèctrica:
   - Contracte, llibre i dictament de manteniment de BT.
   – Etiquetes adhesives identificatives de l’instal·lador (REBT ITC 26 apartat 5)
   – Etiquetes adhesives de manteniment de BT.
   – Certificats telemàtic de BT
   – Manual d’instruccions d’ús d’instal·lació elètrica.
  • Instal.lació tèrmica (calefacció, ACS, climatització i plaques solars)
   – Etiquetes de manteniment ITE
   – Certificats telemàtics ITE

En cas de no trobar la documentació tècnica o per sol·licitar informació: podeu consultar el departament tècnic del Gremi o via correu electrònic a enginyeria@elgremi.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador Instal·ladors
Col·laboradors:
HIVERN
De dilluns a divendres
9 a 14 i de 16 a 19h
ESTIU
De l\'1 de juliol al 12 de setembre
8 a 15:00h
VACANCES
De l'1 al 15 d'agost

GREMI D'INSTAL·LADORS DE GIRONA
Oficines: Tel. 972 21 35 66 - Fax 972 22 47 04
Formació: Tel. 972 41 26 15 - Fax 972 39 30 78
C. Cartellà, 8-12 - 17007 Girona (Sector Industrial de Domeny)
info@elgremi.cat Avís legal
iglésiesassociats