Notícies

24 març 2021

Modificat el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) (Fase 1)

El Gremi informa
Circular núm. 30 – Actualitzat 7/04/21

Benvolgut/da,

El reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) ha estat modificat i publicada al BOE una primera fase el dia 24 de març de 2021

  • RD 178/2021, de 23 de març, pel que es modifica el RD 1027/2007, de 20 de juliol pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis

Aquest RD entra en vigor el dia 1 de juliol del 2021.

L’actualització del RITE contribuirà a assolir l’objectiu de millora de l’eficiència energètica a través de la reducció del consum d’energia primària en un 39,5% el 2030.

El RITE obligarà a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d’altres més eficients.

La nova norma obliga a que els edificis amb grans consums facin el primer pas per convertir-se en edificis intel·ligents que contribueixin a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquesta modificació es dona per varis motius, entre ells, la necessitat de transposar dues directives europees (Directiva UE 2018/844 i Directiva 2018/2002) relatives a eficiència energètica i presenta modificacions sobre el text anterior en el que fa referència sobretot amb l’objectiu de contribuir a les mesures d’eficiència energètica incloses al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima i a l’estalvi d’energia d’acord amb el Programa Nacional de Control de la Contaminació atmosfèrica.

 

Impuls de les instal·lacions eficients i edificis intel·ligents

L’actualització del RITE obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions, tals com la bomba de calor geotèrmica  amb terra radiant o la hibridació d’energia solar tèrmica amb caldera de gas natural. Aquesta justificació haurà d’anar acompanyada d’una comparativa entre el sistema de producció d’energia escollit i altres alternatius, tenint en compte aquells sistemes que siguin viables a nivell tècnic, ambiental, i econòmic.

La reforma de la normativa impulsa la incorporació de renovables en els edificis. En tots aquells edificis subjectes a reforma, el tècnic competent haurà de proposar instal·lacions alternatives d’alta eficiència i plantejar una substitució d’aparells fòssils per altres renovables. A més a més, caldrà que s’avaluï l’eficiència energètica de totes les instal·lacions tècniques dels edificis quan es  vagin a instal·lar, substituir o millorar.

A la vegada, tots els edificis de més de 1000 metres quadrats destinats a usos administratius, comercials, etc, hauran de donar publicitat als clients o usuaris sobre el consum d’energia en aquests edificis durant els últims anys i l’origen de la mateixa.  D’aquesta manera, l‘actualització del RITE millora la informació disponible per a que els usuaris i propietaris puguin optar per solucions més eficients.

Al mateix moment, la nova norma introdueix la digitalització als edificis no residencials amb grans consums, això significa, amb una potència útil nominal de climatització superior a 290 kW – hotels, centres comercials, etc. – i obliga aquestes construccions donin el primer pas per convertir-se en edificis intel·ligents – smart buildings – i que contribueixin a la disminució del consum i de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Inspeccions periòdiques d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

Així mateix es modifica el règim d’inspeccions d’instal·lacions tèrmiques en edificis. D’aquesta manera, només seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal major de 70 kW. Aquestes inspeccions s’aplicaran també als sistemes d’aire condicionat i les instal·lacions combinades d’aire condicionat i ventilació.

Canvis en la mesura de l’aigua calenta en xarxes urbanes

L’actualització del RITE recull també obligacions relatives als comptadors d’aigua calenta per a xarxes urbanes, repartiment dels costos d’aigua calenta i informació sobre la facturació d’aquests consums. En aquest sentit, els comptadors d’aigua calenta sanitària d’ús comú compartit en instal·lacions posteriors a aquesta modificació hauran de disposar d’un servei de lectura remota que permeti la liquidació individual dels costos en base al consum.

L’empresa encarregada del servei de mesura, repartiment i comptabilització haurà d’aclarir, de forma prèvia a la firma del contracte, si les tecnologies utilitzades pels serveis de lectura de consum, permeten la possibilitat d’un canvi en el proveïdor d’aquest servei sense necessitat d’incórrer en gestos addicionals.

La distribució dels costos lligats a la informació sobre el consum individual es portarà a terme sense fins lucratius. L’atribució d’aquesta tasca a un tercer podrà repercutir sobre els usuaris finals sempre que s’ajustin als estàndards del mercat.

 

 

El Gremi informa
Circular núm. 30

Benvolgut agremiat,

Us informem de la modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) RD 1027/2007 (i posteriors modificacions) pel RD 178/2021 

Aquesta modificació entra en vigor a partir de l’1 de juliol de 2021

Estem treballant amb el seu contingut i les principals novetats per tal d’informar-vos amb circular i  jornades tècniques informatives.

 

 

Per més informació:
Helena Hernández Jacas
Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
Directe 872 590 193
tecnic@elgremi.cat

gremi